ZUBEK, A. Projekt – podnikatelský záměr sportovní nabídky pro běžnou populaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Korvas, Pavel

Student pracoval systematicky a pravidelně. Práce je výsledkem jeho zaměření pro vlastní praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blahutková, Marie

Práce odpovídá požadavkům na bakalářskou práci kladeným, student prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru i práci s literárními zdroji. Práce naplnila stanovený cíl - předložit podnikatelský plán na založení fitness centra ve vybrané lokalitě. Drobnou připomínku mám k termínu běžná populace, lépe by bylo použít termín dospělá populace. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cílem práce je navrhnout podnikatelský plán na zařízení fitness centra v menším městě na základě analýzy konkurence a potřebnosti obyvatel. Cíl byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Byla provedena analýza stávajících konkurentů a výzkum prostřednictvím ankety u obyvatel ve vybrané lokalitě. Získané výsledky byly vyhodnoceny a na základě těchto podkladů byl sestaven podnikatelský plán.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Získané výsledky byly předložena v práci, postrádám však v textu odkazy na uvedené tabulky a obrázky, výsledky bylo možné doplnit jednoduchým statistickým zpracováním. V analýze konkurenceschopnosti by bylo vhodné lépe interpretovat vlastní postřehy, aby byla dobře prezentována přidaná hodnota nového produktu.
Praktická využitelnost výsledků B Získané výsledky lze prakticky uplatnit pro oblast Třinecka a okolí, některé části analýzy je možné zobecnit - zejména ty, které se týkají stávajícího zájmu populace o nabízené aktivity. Připomínku mám však k návrhu růstu ve finančním plánu založeného fitnesscentra - ve druhém roce nárůst klientů o 100 % u aerobiku o 150 % je příliš odvážný. Struktura a finanční možnosti běžné populace neodpovídají těmto plánům. Prosím o reakci u obhajoby.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má obvyklou strukturu, která je požadovaná na tento typ prací, je sepsána bez větších nedostatků (občas se objevuje neobratná formulace, např. klient bude moct...). Použitá terminologie odpovídá podnikatelskému plánu.
Práce s informačními zdroji B Práce obsahuje 31 literárních odkazů, chybí však odkazy na dokumenty, např. obch. zákony 513/1991 Sb., 455/1991 Sb. internetové zdroje - NOVINY, 2013, CESKÉ-NOVINY 2013 a v první teoretické kapitole je chybně uvedená citace - v přímé citaci chybí odkaz na strany ze kterých byla citace použita.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 70972