PŮHONÝ, J. GSM komunikátor pro výtah [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovář, Jan

Student zpracoval prakticky zaměřený projekt. Podle požadavků zadání navrhl a oživil zařízení pro nouzovou komunikaci z kabiny výtahu. Pracoval samostatně a velmi iniciativně. Na konzultace docházel pravidelně. Navržené zařízení je funkční, i když jednotka do strojovny výtahu je realizována pouze na vývojových deskách. Zadání považuji za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Využití literatury A 9/10
Formální zpracování práce B 16/20
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Krzák, Tomáš

Cílem práce bylo navrhnout zařízení, které slouží k nouzové komunikaci kabiny výtahu v případě poruchy. Druhá řídící jednotka je umístěná ve strojovně výtahu a slouží ke komunikaci prostřednictvím GSM modulu se vzdáleným telefonem. V práci byly podrobně rozepsány všechny kroky návrhu celého zařízení. Na základě testování vhodných obvodů byly vybrány ty s nejlepšími parametry. Student prakticky ověřil funkčnost zařízení přímo v reálných podmínkách výtahu. Zařízení bylo několikrát přepracováno kvůli optimalizaci návrhu, bohužel u finální verze chybí schéma. Popis samotného GSM modulu Q2686 v závěru, který tvoří základ pro jednotku ve strojovně výtahu, mohl být rozsáhlejší. Funkční diagram programu je jen minimálně komentován. Nedostatkem celé aplikace je rovněž ozvěna, která je slyšet na vzdáleném telefonu. Celkově se mi práce jeví jako velice kvalitní, přičemž student splnil zadání nad stanovený rámec.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 14613