KOMÁREK, M. Efektivnost investic ke snížení energetické závislosti rodinného domu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. .

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Jiří

Student prokázal samostatný přístup ke zpracování zadaného tématu.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kohout, Přemysl

Student prokázal schopnosti pro samostatnou práci a proto doporučuji práci k obhajobě. Problematika úspor byla popsána uspokojivě, nicméně je zřejmé, že v některých oblastech autor není plně seznámen s problematikou. Při návrhu jednotlivých úsporných opatření jsou výpočty mnohdy nepřehledné a chybí u nich rozepsání jednotlivých veličin použitých ve vzorcích. Také jsou jednotlivé metody posuzovány jednotlive a chybí komplexnější srovnání výsledků a doporučení vhodné kombinace úsporných opatření. Celkovému pojetí práce je možné vytknout "osobní tón", kterému by bylo lepší se při pracích tohoto charakteru vyhnout. Je zřejmé, že práce byla odevzdána ve spěchu bez náležité konečné kontroly. Skoro na každé stránce je možné nalézt věty a obraty, které jsou neúplné, nebo nesou známky částečných a nedotažených úprav. Taktéž někde chybí čísla obrázků, kde autor při tvorbě textu použil zástupné "XX" a po dokončení práce zapoměl doplnit konkrétní údaj. V textu chybí odkazy na použité materiály. Jen na závěr práce je seznam použitých zdrojů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 20525