MICHÁLEK, J. Bezpečnost mobilních aplikací pro systém Android [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Oujezský, Václav

Pan Ing. Jakub Michálek vypracoval diplomovou práci na téma „Bezpečnost mobilních aplikací pro systém Android“. Primárním zadáním diplomové práce bylo vytvořit aplikaci pro systém Android v jazyce Kotlin pro demonstraci bezpečnostních rizik a úskalí, která mohou negativně ovlivnit koncové uživatele při neuvědomělém používání nedůvěryhodných aplikací. Na daném téma pracoval velmi aktivně a samostatně. Pravidelně a s velkým zájmem o problematiku docházel na jednotlivé konzultace s vlastními návrhy na její řešení. Samostatně navrhl koncept založený na moderním přístupu programování mobilních aplikací a dále samostatně navrhl typy bezpečnostních rizik vhodných k prezentování a tyto naprogramoval. Vytvořil také podpůrné backend řešení k získávání a ukládání informací. Výsledná aplikace i její funkčnost byla otestována. Práce je zpracována na odborné úrovni s využitím doporučené literatury a hlavní požadavky na práci byly jednoznačně splněny. Své řešení prezentoval na studentské konferenci Student EEICT 2022. Dosažené výsledky a vyvinutá aplikace bude použita k rozšíření laboratorních předmětů a je možné ji využít i pro základní výzkum. Předloženou diplomovou práci pro její obsahovou kvalitu a splnění zadání doporučuji k obhajobě s výslednou známkou A 100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Škorpil, Vladislav

Diplomant zpracoval diplomovou práci na téma „Bezpečnost mobilních aplikací pro systém Android“. Postupoval podle zadání a v teoretické části popsal operační systém Android s ohledem na bezpečnostní rizika. V praktické části vytvořil funkční aplikaci vhodnou pro běžného uživatele. Práce se zabývá rozsáhlou problematikou s odpovídající prezentační úrovní. Nezabíhá do zbytečných podrobností a popisuje jen podstatné náležitosti bezpečnostní problematiky zaměřené na mobilní aplikace. Rozsah zprávy, 87 stran včetně příloh, je odpovídající. Formální úroveň technické zprávy je bez připomínek, obrázky jsou přiměřeně kvalitní a vytvořené autorem. Vytknout lze pouze to, že někdy nedochází k vysvětlení zkratky při jejím prvním použití, např. operační systém (OS) na str. 21, po tečce na konci věty následuje malé písmeno (str.33), apod. Více připomínek lze mít k jazykové úrovni. Např. chybně použité slovo standart na str.24. a celkové vyjadřování, která neodpovídá plně technické zprávě. Diplomant řádně cituje literaturu a pracuje s ní. Odborná úroveň práce odpovídá požadavkům zadání a praktická část dokládá pečlivou práci diplomanta. Praktické výstupy jsou v pořádku a uživatel operačního systému Android si pomocí nich může udělat obrázek o bezpečnostních rizicích. V důsledku toho se jim může bránit a přispět tak k vyšší bezpečnosti v mobilním prostředí. Využití praktické části předpokládám zejména pro laboratorní účely a názornou výuku studentů. Práce plně splňuje zadání, je na úrovni očekávané od diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. Vzhledem k nižší jazykové úrovni doporučuji A 96 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 141416