MIKLICA, M. Design posunovací lokomotivy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křenek, Ladislav

Vysoce oceňuji volbu použitých výtvarných prostředků z pohledu technických a technologických aspektů zpracovaného projektu, které jsou zcela adekvátní zvolenému tématu. Designérské řešení je tak logicky založeno na působivém vizuálním členění základního tělesa lokomotivy. Bohužel některé formální drobné nedostatky ve svém součtu zčásti narušují jinak velmi pozitivní celkový dojem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pelikán, František

Projekt sice nereprezentuje nějaký zásadní posun v celkovém tvarovém řešení posunovacích lokomotiv (v tomto kontextu zaujme spíše varianta C na str.40), jeho přínos vidím spíše ve snaze o vytvoření tvarově jednotného a funkčně promyšleného celku. Z tohoto pohledu mám mírné výhrady k tvarovému řešení čela (alespoň pokud mohu posoudit z dostupných fotografií a vizualizací). Naopak oceňuji řešení funkčně promyšlených detailů, jako např. způsob otevírání bočních krytů, zakomponovaný výfuk ad. Text je dostatečně rozsáhlý, kultivovaný a kvalitou odpovídá úrovni diplomové práce. Prozrazuje překvapivě dobrou orientaci studenta v dané problematice, jeho zaujetí a entusiasmus pro řešení úkolu tohoto zaměření.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37357