ŠKARKOVÁ, K. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemánková, Helena

K profesnímu zrání studentky přispěl zahraniční pobyt. Bakalářská práce přináší zajímavé formy studentského bydlení. Architektonické řešení je svěží. Problémové je mísení funkcí bydlení a kavárny v 7. NP V bakalářské práci není důsledně řešena požární bezpečnost. Otázky a náměty k obhajobě: Sanitární vybavení a instalační jádra

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Škarková Kateřina pracovala samostatně. Zaměřila se na studium nabídky funkcí pro studentský život , především pak na širokou škálu studentského bydlení.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Boháč, Ivo

Práce se vyznačuje jasným urbanistickým a architektonickým konceptem, splňuje zadané úkoly bakalářského projektu a prokazuje schopnost autorky postoupit do další fáze odborné přípravy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A - urbanistický koncept návrhu je logický, vychází z charakteru prostředí, autorka plně využívá pozemků určených k zástavbě - zajímavým momentem návrhu je umístění hlavního vstupu do ubytovací části z vnitroblokové terasy ve 2.NP
Architektonické řešení A - prostorově objemový koncept návrhu odpovídá kontextu prostředí - vertikální členění fasád reaguje na výraz sousedního objektu hotelu Austerlitz - sympatickým prvkem architektonického konceptu je rozbití mohutné uliční fasády hlubokým zářezem se střešní terasou
Provozní řešení A - problematické je mísení provozu ubytovací části kolejí a kavárny v 7.NP a v 8.NP, skladová zóna kavárny je začleněna mezi pokoje kolejí - v jednotlivých podlažích je třeba vložit dveře mezi schodišťové jádro a chodby , a to jak z provozních důvodů, tak například z požárně bezpečnostního hlediska - sklady prádla pro koleje jsou začleněny do skladové zóny menzy, což v případě pronájmu menzy komplikuje provoz
Technicko konstrukční řešení B - velmi schematicky jsou zakresleny výtahy – chybí dojezdy v šachtě, není jasné, zda a kde mají výtahy strojovnu - nejasný je systém instalačních jader – směrem k přízemí v půdorysech jakoby mizí , přičemž nízká konstrukční výška neumožňuje sdružování šachet v technických podhledech, tento není navíc ani v řezech zakreslen
Formální úroveň A - grafika u některých výkresů je velmi schematická, například v 1.NP je vjezd do podzemních garáží zakreslen tak, jakoby se přejíždělo po chodníku - zakreslení velkoplošných skleněných stěn v pohledech je poněkud schematické, navíc je rozpor mezi zakreslením v půdorysech 1. a 2.NP a zakreslením v pohledech
Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 39716