KOLOUCH, P. Koncept smart-meteringu pro domácnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrána, Michal

Hlavním rysem konceptu smart-meteringu je obousměrná komunikace mezi centrálou a měřidlem. Smart-metering má zajistit nejen sběr dat z měření, jejich automatické vyhodnocení, ale i například připojení a odpojení měřicího místa. Předložená práce shrnuje dostupné technické prostředky použitelné v rámci inteligentních instalací, kde je smart-metering nasazen na úrovni spotřebičů. Jsou zde popsány jednotlivé prvky použitelné pro nové instalace a retrofit stávajících instalací. V teoretické části se student zabývá základními principy měření elektrických veličin, zpracováním dat a vizualizací výsledků. V krátkosti je zde také nastíněn přínos konceptu v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie. V následující kapitole je provedena rešerše komerčně dostupných systémů použitelných pro instalaci do stávajících elektroinstalací. Některé z uvedených systémů byly podrobeny laboratornímu testování s cílem potvrdit jejich vhodnost pro použití v uvedeném konceptu. V praktické části student navrhnul vlastní řešení měřící jednotky postavené na modulu ESP8266, který zajišťuje bezdrátový přenos dat mezi centrálou a samotným měřicím obvodem. K měření elektrických veličin je v konceptu použit specializovaný integrovaný obvod ADE7753 poskytující zpracování a vyhodnocení měřících signálů s požadovanou přesností. Na základě schématického návrhu byla realizována a osazena deska plošných spojů. Realizovaný prototyp byl oživen a kalibrován, bohužel jeho správná funkce nebyla potvrzena z důvodu problémů při implementaci firmwaru do zařízení. V závěru student popisuje možné příčiny odchylek měřených hodnot od skutečných a případný další postup prací na prototypu. Ke zpracování teoretické části přistupoval student se zájmem a vlastní iniciativou, v následující praktické části se projevili slabší znalosti obvodového návrhu desky plošných spojů a nedostatečné znalosti programování. I přes to, že výsledný prototyp nepracuje dle očekávání, doporučuji práci k obhajobě a hodnotím stupněm E (55 bodů). Dále mám k práci následující připomínky: Na straně 26 je v textu slovně popsán testovací obvod s potenciometry, z obvodového zapojení vyplívá, že pro testování byly použity reostaty. Na straně 27 je umělá zátěž chybně označena jako kapacitní. Na straně 28 je chybný vzorec 4.5 pro výpočet relativní chyby. V několika případech je odkazováno chybně na použité vzorce.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Wasserbauer, Vojtěch

Bakalářská práce Petra Koloucha se zabývá návrhem zařízení pro smart-metering spotřebičů v domácnosti. Student nejprve v práci popisuje způsoby měření a výpočet elektrických veličin a provázání „smart“ zařízení s obnovitelnými zdroji energie. Dále autor provedl srovnání několika na trhu dostupných zařízení. V praktické části práce student navrhl prototyp zařízení pro smart-metering domácího spotřebiče. Bohužel tento prototyp není funkční. Z tohoto důvodu nebylo splněno zadání bakalářské práce. Konkrétně nebyl splněn bod 4. „Pokusná instalace v prostorách UEEN“, bod 5. „Vyhodnocení naměřených dat a návrh optimalizace“ a částečně nebyl splněn i bod 3. „Realizace funkčního prototypu pro smart-metering jednoho spotřebiče a verifikace naměřených dat“. Kladně hodnotím, že práce využívá velkého rozsahu literatury, která je vhodným způsobem citována. Nicméně z důvodu nesplnění zadání nedoporučuji práci k obhajobě a zároveň doporučuji práci dopracovat. V práci se vyskytují tyto konkrétní chyby: Při psaní vzorců a rovnic není dodržena předepsaná šablona textu. V kapitolách 2.3.3 a 4.3 je v textu odkaz na neexistující vzorce. V kapitole 2 nekoresponduje číslování rovnic s číslem kapitoly. V kapitole 2.3.3 je nepravdivě uvedeno, že integrací napěťového signálu získáme signál proudový. Vztah (4.5) není pravdivý. V práci se vyskytují prohřešky proti pravidlům pro psaní technického textu.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 102524