ZDAŘIL, T. Regulátor otáček pro střídavé motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kincl, Zdeněk

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat regulátor otáček pro střídavé modelářské motory. V úvodu práce student popisuje vlastnosti a způsoby řízení modelářských motorů menších výkonů, dále je pak proveden návrh obvodového zapojení vyrovnavače Li-Pol akumulátorů a vlastního regulátoru. V práci však postrádám hlubší popis návrhu jednotlivých funkčních bloků a volbu použitých součástek. Nejsou řešeny i některé důležité vlivy či přesnost měření daných veličin. Student celý regulátor i vyrovnavač pokusně realizoval. Z časových důvodů byl vytvořen pouze jednoduchý program pro mikroprocesor, který sice ověřuje správnou funkci navrženého obvodového zapojení, avšak zatím neumožňuje automatickou komutaci pracovních vinutí motoru na základě měření indukovaného napětí v plovoucím vinutí motoru. Z tohoto důvodu nelze autonomně řídit otáčky motoru. Obslužný program pro zobrazení všech měřených veličin a konfiguraci parametrů regulátoru též nebyl vytvořen. Změřená data se však dají vyčíst pomocí terminálu. Po formální stránce je práce spíše podprůměrná. Vlastní text obsahuje mnoho pravopisných chyb. U některých převzatých obrázků není citován zdroj. Ve schématech obvodového zapojení jsou popisky některých prvků nečitelné, není uvedena vyžadovaná tolerance či hodnota prvku chybí úplně. Citace literatury neodpovídá normě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání D 31/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce C 14/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
64

Posudek oponenta

Bradáč, Zdeněk

Student realizoval diplomovou práci na téma regulace otáček střídavých BLDC motorů. Student v rámci své práce provedl základní literární rešerši a průzkum existujících motorů. Tuto rešerši student prezentuje v úvodních kapitolách své diplomové práce. V další části práce se student zabývá možnostmi řízení motorů a bezsensorovým vyhodnocením polohy rotoru. V poslední části úvodních kapitol studen prezentuje možnosti využití Li-pol článků. V druhé části diplomové práce se student zabývá hardwarovým návrhem. Řeší zde problematiku využití Li-pol článků a navrhuje pro jejich využití elektroniku balanceru z důvodu ochrany článků před poškozením. Následně student prezentuje HW návrh regulátoru a výkonové části. Součástí této kapitoly je i popis návrhu a realizace programového vybavení zabudovaného mikrokontroléru. V posledních kapitolách student prezentuje dosažené výsledky a práci uzavírá. Co se týká splnění zadání diplomové práce, student splnil většinu zadání, bohužel nevěnoval se tvorbě programového vybavení pro PC. Tvorba tohoto programového vybavení byla součástí zadání. Lze tedy konstatovat, že student nesplnil zadání diplomové práce zcela. V rámci návrhových prací se student dopustil mnoha nedostatků a nepřesností. Některé návrhové kroky jsou podivné, a vyjádření o „intuitivní“ volbě součástek (viz. strana 22) do technické praxe asi nepatří. K technickému řešení by byl možný v některých částech výrazný kritický komentář. Student bohužel nevěnuje mnoho pozornosti základním problémům souvisejícím s napěťovými rozsahy, výkonovou bilancí, teplotní bilancí součástek atd. K některým těmto problémům požaduji vyjádření v sekci otázek. Interpretace výsledků je bohužel na dost chabé úrovni. Student nehodnotná veškeré dosažené výsledky. V práci jsem nikde nenarazil na problematiku regulace otáček, což je přímo součástí zadání práce. Této problematice se student vůbec nevěnuje. Z formálního hlediska má práce správné členění. Bohužel z gramatického hlediska je práce na dost špatné úrovni. Práci by prospěla revize nezávislého čitatele. V některých částech chybí citace literatury viz obr. 1.4, dále jsou v práci chyby typu chybných odkazů viz odkaz na obrázek 1.6 na straně 17, která je špatně. Podobných nešvarů by bylo vhodné se vyvarovat. Co se týká vlastní diplomové práce, hodnotím ji jako relativně obtížnou. Student navrhnul a realizoval HW, zbytek zadání však již nestihnul dokončit. Přes veškeré výhrady práci hodnotím jako způsobilou k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D 12/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
D
Body
66

Otázky

eVSKP id 39396