ROLINC, J. Společnost nad Sázavou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Diplomovou práci hodnotím na vysoké úrovni, jak vlastním návrhem, tak i formálním zpracováním. Autor diplomové práce nehledal marně převratné či novátorské řešení, ale naopak prokázal výborné zvládnutí základních principů profese architekta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Přístup studenta ke zpracování se vyznačoval samostatností i profesní jistotou v postupu navrhování staveb, od úvodního konceptu až po detailní dopracování.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Stehlík, Ondřej

Student splnil zadání diplomové práce. Prokázal koncepční myšlení v profesi architekta. Práce odpovídá průměrné úrovni diplomových prací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor vnímá pomyslnou hranici dvou odlišných světů negativně a orientuje se na dominantní hmotu, snažící se komunikovat s okolím do všech světových stran. Poněkud rozpačitě působí popisovaná úvaha o důsledném dělení provozů. Student rozvíjí zajímavý koncept výšky oplocení zahrad různých charakterů pro určení intimity prostorů. Diskutabilní je reálná podoba a kvalita městského prostoru některých uzavřených zahrad s vysokou zdí. Za úvahu stojí umístění parkovacích stání na jižní a východní hranici za úrovní chodníku. Pozitivně lze hodnotit snahu ovlivnění přilehlého městského prostoru přesahujícího hranici parcely vlastním návrhem.
Architektonické řešení C Architektonický koncept je touhou možná až po příliš silném gestu autora vzhledem ke kontextu města jako je Žďár na Sázavou a komunitního centra. Řešení fasád se jeví poněkud formální a otázkou je rovněž ekonomika při realizaci tohoto návrhu. Rovněž také zda nejde o příliš silný výrazový prostředek pro komunitní centrum maloměstského významu. Kladně působí snaha autora pracovat s materiály a povrchovými úpravami pro “polidštění” výsledného dojmu.
Provozní řešení C Koncept provozního řešení vychází z principu “větrníku” - komponování jednotlivých náplní okolo pomyslného srdce objektu, komunitního centra. Uspořádání se snaží se zachovat ideovou čistotu, které se odráží v mírné schematizaci. Za úvahu stojí situování jeslí na severní stranu objektu a možná záměna s provozem ředitelství na západní klidové straně. Ne zcela ideální se zdá napojení provozu ředitelství na zbytek objektu pouze přes víceúčelový sál. Nedostačující se dle přiložené dokumentace jeví zázemí a skladovací prostory jeslí, odpovídající charakteru provozu.
Technicko konstrukční řešení C Odstranění přístaveb a zásah bouracích prací je opodstatněné. Z přiložené dokumentace se jeví jako schopné realizace. Větší pozornost by si zasloužil konstrukční detail a jeho reálné dotažení. Problematické se zdá reálné provedení fasád a ekonomie tohoto řešení.
Formální úroveň C Grafické zpracování je na průměrné úrovni diplomvých prací. Prezentace konceptu je dostačující. Z hlediska prezentace projektu je zpracování perspektiv interiéru podprůměrné, nevystihující hlavní myšlenku a hodnotu návrhu. Vzhledem k charkteru práce - jedná o diplomovou práci, bylo by dobré věnovat více pozornosti formální úpravě překlepů a chybných označení ve výkresech. Práce by si jistě zasloužila podložení vlastního řešení analýzou obdobných referenčních staveb.
Navrhovaná známka
C
Body
74

Otázky

eVSKP id 101797