MIŠÁKOVÁ, L. Měření povrchového napětí pro charakterizaci povrchů pokročilých keramických materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Salamon, David

Diplomová práce se zabývá povrchovým napětím pokročilých keramických materiálů a jeho měřením pomocí kontaktního úhlu na fázovém rozhraní. Téma je nové a rychle se rozvíjející díky novým metodám analýzy povrchu, které dosahují citlivosti a přesnosti před deseti lety nevídané. Cílem diplomové práce, však bylo použít měření kontaktního úhlu jako jednoduchou indikaci pokrytí povrchu organickými molekulami. V teoretická části práce se studentka zabývá obecně chemickými vazbami v keramice a fyzikálními vlastnosti keramiky a kromě popisu měření kontaktního úhlu, jsou popsány i další metody popisující organické molekuly na keramickém povrchu. Přehledně jsou rovněž popsány zdroje a typy VOC, které můžeme na anorganickém povrchu očekávat. Experimentální práce sice byla provedena komplexně a samostatně, nicméně zpracování výsledků by si zasloužilo lepší grafické zpracování. Interpretace výsledků ukazuje je na dobré úrovni a k výborné schází například srovnání absolutních hodnot s literaturou. Pochválit mohu statistiku, která vycházela z velkého počtu měření a velkého množství připravených vzorků. Výsledné hodnoty mají velkou relevanci a ukázaly nové možnosti kontroly povrchových vlastností keramických materiálů. Celkově diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kachlík, Martin

Hodnocená práce měla za cíl vytvořit rešerši v oblasti metod vhodných pro charakterizaci organických látek adsorbovaných na povrchu keramických materiálů a následně tento jev experimentálně vyhodnotit pomocí měření povrchového napětí. Rešeršní část je psaná relativně srozumitelně, ale text obsahuje poměrně velké množství překlepů a nepřesností (např. výraz „alumina“ je zaměňován za „aluminum dioxide“ apod.), které pravděpodobně vznikly přeformulováním textů z odborné literatury. Celou práci pak provází formální nedostatky, jako špatné číslování stran,rovnic a citací, v některých případech nevhodné formátování obrázků a tabulek či méně přehledné grafy. Na druhou stranu práce obsahuje velmi zajímavá experimentální data a přestože jsou někdy interpretovány nepřesně, závěry jsou originální a z vědeckého hlediska zajímavé. Práci proto celkově hodnotím B - tedy "velmi dobře".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 129767