ŠEDA, P. Optimalizace infrastruktury bezdrátových sítí s využitím metod umělé inteligence [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Mgr. Ing. Pavel Šeda zahájil své doktorské studium v září 2018 a ihned po nástupu do studia se aktivně zapojil do řady odborných činností zajišťovaných Ústavem telekomunikací, FEKT, Vysoké učení technické v Brně, jako např. vedení výuky předmětů zabývajících se problematikou programování, koordinace studentských prací a řešení výzkumných projektů. Od začátku prokazoval velmi dobré znalosti v oblasti matematiky, analytického modelování a programování, což v kombinaci s vysokou pracovitostí a cílevědomostí umožnilo Pavlovi poměrně rychle začít generovat publikační výsledky nadprůměrné kvality. Pavel se také dokázal poměrně dobře zorientovat v pro něj do té doby neznámé oblasti 5G mobilních sítí, díky čemuž se začala formovat náplň jeho dizertační práce. Jako velice přínosnou pro Pavlovu vědeckou kariéru a přípravu dizertační práce považuji jeho zahraniční stáž na National Taiwan University of Science and Technology (NTUST), kterou absolvoval pod vedením prof. Jenq-Shiou Leu v roce 2019. Během této stáže navázal Pavel nové zahraniční kontakty, připravil několik společných publikací a zejména se posunul v oblasti výzkumu genetických algoritmů, což je jedna ze stěžejních částí jeho dizertace. Pavel vyniká především svojí cílevědomostí, dobrým analytickým uvažováním a samostatností, což se vždy odráželo na každém úkolu, který zodpovědně plnil. Velkou oporou a motivací jsou pro Pavla jeho rodiče, kteří stále aktivně působí v akademickém prostředí a s otcem publikoval Pavel několik společných článků a také jednu kapitolu v knize. Pavel se během svého doktorského studia zapojil do několika projektů základního i aplikovaného výzkumu z oblasti moderních komunikačních technologií a informační bezpečnosti. Dosažené výsledky své vědecké činnosti pak Pavel pravidelně publikuje na národních i mezinárodních fórech. Tyto publikace zahrnují řadu konferenčních příspěvků evidovaných v databázi Web of Science nebo Scopus a také publikace v prestižních časopisech s impakt faktorem (např. IEEE Access). Své nadšení pro práci dokázal Pavel úspěšně aplikovat také ve výuce, kdy vedl praktická cvičení a laboratoře několika předmětů a také z velké části připravil nový předmět Bezpečnost databázových systémů, který nyní sám také přednáší. Všechny tyto výsledky svědčí o tom, že Mgr. Ing. Pavel Šeda úspěšně prokázal svoji způsobilost samostatně provádět vědeckou činnost včetně plnění všech aktivit souvisejících s doktorským studijním programem, které zahrnují mimo jiné také předávání nových poznatků svým kolegům i studentům. Současně se tak Pavel stal plně vyzrálou osobností schopnou dosahovat kvalitních vědeckých výstupů i v budoucnu. Dizertační práci a dosavadní vědecké výsledky Mgr. Ing. Pavla Šedy považuji za dostatečně kvalitní a rozsáhlé k tomu, aby byly předloženy zkušební komisi k posouzení a v případě úspěšné obhajoby doporučuji Mgr. Ing. Pavlovi Šedovi udělit akademický titul Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Assoc. Prof. Sergey Andreev, D.Sci. (Tech.)

viz pdf

Navrhovaná známka

Araniti, Giuseppe

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 143819