KRATOCHVILOVÁ, M. Současná efektivnost bankrotních modelů v prostředí ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Práce byla zpracována velmi pečlivě, obsahuje jak zhodnocení přesnosti zadaných modelů, tak i vlastní návrhy modifikace modelů, které vedou ke zvýšení jejích přesnosti. Přínosné je i zhodnocení vypovídací schopnosti jednotlivých proměnných. K obhajobě připojuji následující otázku: Co považujete za příčinu nižší než původně vykázané přesnosti analyzovaných bankrotních modelů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoš, Vojtěch

U předložené bakalářské práce autorka prokázala jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Tato bakalářská práce je velmi zdařilá a je možné vyjádřit plné uznání jak celkovému pojetí práce, tak i dílčímu řešení jednotlivých kapitol. Jsem přesvědčen, že autorka byla velmi dobře teoreticky připravena na její zpracování a že má značné předpoklady ke kvalitnímu uplatnění svých vědomostí a poznatků v magisterském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 111899