MIŽIČKA, V. Analýza gigabitové pasivní optické sítě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Horváth, Tomáš

Pan Bc. Vladislav Mižička vypracoval diplomovou práci na téma „Analýza gigabitové pasivní optické sítě“. Student pracoval samostatně. Navrhl způsob, jakým je možné získaná data z analyzátoru Endace přenést na vývojový server a následně vypracoval aplikaci v jazyce Python pro zpracování získaných dat. Funkčnost dosaženého výsledku prakticky odprezentoval. Formální zpracování práce vykazuje zejména nedostatky v gramatice anglického jazyka, který si student zvolil i přes upozornění, dále pak obsahuje chyby formátování a jsou kopírovány obrázky z jiných zdrojů. Doporučená literatura byla v práci využita. Student mohl věnovat vypracování práce větší pečlivosti, ale podstata a zadání práce byly splněny. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Krkoš, Radko

Pán Vladislav Mižička vypracoval diplomovú prácu zameranú na analýzu dát odosielaných z gigabitovej pasívnej optickej siete do Internetu. Teoretická časť v rozsahu 12 strán obsahuje popis architektúr pasívnej optickej siete a sond pre zachytávanie sieťovej premávky Endace prebraté z noriem ITU a marketingových materiálov dodávateľov a veľmi stručný popis knižnice dpkt v jazyku Python pre analýzu sieťovej premávky. Tieto časti nie sú príliš ucelené a autor v jednotlivých odsekoch myšlienkovo skáče. Ďalej je súčasťou teoretickej časti špecifikácia požiadaviek pre zachytávanie sieťovej premávky a realizáciu testovacieho pracoviska. V praktickej časti o rozsahu 32 strán je popísaná realizácia meraní a vytvorené programové vybavenie. Popis zostavenia pracoviska je neúplný a v podstate redukovaný na popis konfigurácie zachytávajúcej sondy, k ostatným prvkom sú len uvedené konfiguračné súbory, dodané konzultantom práce pánom Oujezským, bez hlbšieho vysvetlenia. Popis programového vybavenia sa zameriava najmä na implementáciu príjmu dát zo sondy cez TCP tunel a používateľské ovládanie aplikácie. Dôležité časti ako spracovávanie sieťovej premávky a aplikácia filtrovacích pravidiel nie sú vôbec vysvetlené, pre ich pochopenie je potrebné študovať priložené zdrojové kódy. Po odbornej stránke je práca slabšia, autor často používa nesprávne preloženú terminológiu ako napr. differential fibre, API's database či exceptional data, nerozlišuje medzi duplexom a multiplexom a v logickej argumentácii napr. zamieňa príčinu a dôsledok. Práca má skôr formu populárneho textu než technickej správy podobne ako aj časť použitých zdrojov, pričom na tie sa nie na všetky text práce odkazuje. Po formálnej stránke je práca slabá, písaná je v angličtine ale niektoré časti dávajú zmysel len pri doslovnom preložení do slovanského jazyka, často sú používané nesprávne predložky a nevhodná vetná skladba, takže čítanie práce je pomerne náročné. Práci by prospelo použitie jazyka v ktorom má autor lepšiu vyjadrovaciu schopnosť a zameranie na popis kľúčových výsledkov. Použité skratky nie sú okrem ich prepisu vysvetlené a referenice na ne v texte práce sú neštandardné. Hoci autor sám definuje potrebu dlhodobého merania pre detekciu nevyžiadanej komunikácie infraštruktúry, v diskusii vyvodzuje záver negatívneho zistenia na základe dvoch meraní po 60 sekundách. Zadanie je možné z väčšej časti považovať za splnené. Prácu odporúčam k obhajobe a s podmienkou dostatočného zodpovedania prvej otázky navrhujem hodnotenie E/50 bodov.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 110106