BENEŠ, O. Aktuální vývoj emisních norem v EU a jejich dopad na ekonomické řízení vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zinecker, Marek

Upozornit je třeba na nevyváženost jednotlivých částí diplomové práce, kdy nejrozsáhlejší je část teoretická, přičemž zejména části analytické je věnována velmi malá pozornost. Velmi chabá je rovněž provázanost analytické a návrhové části. V analýze současného stavu absentuje analýza oborového a vnitřního prostředí stejně jako analýza ekonomického řízení. Přes tyto nedostatky se domnívám, že by měl student dostat šanci na obhajobu vzhledem k neotřele zpracované návrhové části diplomové práce. Na zmiňované nedostatky byl diplomant před odevzdáním cestou e-mailové komunikace upozorněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Luňáček, Jiří

Student zaměřil svoji práci na zajímavé téma. Její zpracování je ale rozporuplné a ke zpracováním mám hodně výhrad: 1. Základní koncept, že jde prodej hybridních vozidel popisovat pouze klasickou časovou řadou nejí, dle mého soudu, správný. To tohoto modelu MUSÍ vstupovat více proměnných. Určitě je zde vliv náhodných veličin, což současná doba jasně dokazuje. Tyto skutečnosti autor v práci málo akceptoval. 2. U strategické analýzy postrádám klasický nástroj 7S. Autor se ho sice v textu snaží částečně použít, ale třeba hodnocení kvalit personálu práci nenalézám. (Pouze krátká zmínka, odst. 2. str. 32) 3. Návrhová část je pouze ekonometrický model. Zcela postrádám dopad na ekonomické řízení firmy, diskutování možných variant vývoje, kombinaci s ekonomickou strategií atd. Tím nebylo dodrženo zadání práce, respektive jeho část. 4. Formální zpracování práce je standardní. Autor ale cituje i ze starší literatury. Publikace bývalého pracovníka FP VUT Tadeáš Mallyi už v dnešní době není tolik aktuální. Stejně tak, koncept TOWS, který autor cituje jako "převratný" (zde cituji "TOWS matice jde vždy daleko za konvenční SWOT analýzu a napomáhá organizacím zůstat o krok napřed v neustále se měnícím konkurenčním prostředí." není až tak pravdivý, stejný výsledek lze získat i precizní aplikací SWOT matice při dodržení předepsané metodiky postupu). I přes uvedený výtky doporučuji práci k obhajobě s výše uvedeným hodnocení. K obhajobě pokládám studentovi následující otázku: Jaká konkrétní ekonomická opatření by měl zkoumaný podnik udělat v reakci na výsledky modelu v návrhové části. Jaké jsou jejich ekonomické náklady a přínosy, jaký je implementační čas.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 143105