PĚČKOVÁ, T. Finanční plánování výrobní společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Režňáková, Mária

Studentka při zpracování práce nejdříve provedla analýzu ekonomických výsledků společnosti, včetně komparace se dvěma konkurenčními společnostmi (SEZ Krompachy a. s., SERW, spol. s. r. o.). Dále pokračovala finanční analýzou výsledků. Studentka věnovala této části značnou pozornost a snažila se přemýšlet o výsledcích v souvislostech (např. úvaha o zadluženosti na s. 61-62). Při vypracování finančního plánu vycházela z prognózy tržeb odvětví (CZ NACE 27) stanovené na základě prognózy vývoje HDP. Finanční plán vypracovala pro roky 2022-24 ve dvou variantách, které vycházely z analýzy příležitosti předmětné společnosti, tj. pomocí funkce stanovené tržby zvýšila o výnosy plynoucí z obnovení spolupráce v Jižní Koreji. Při výpočtu dílčích položek plánovaných výkazů zohledňovala změny cenové hladiny vstupů. Plán následně vyhodnotila s využitím ukazatelů finanční analýzy. Práce je zpracovaná na standardní úrovni, na některých místech zbytečně rozvláčná. Je potřebné ocenit, že se autorka snažila zakomponovat změny v ekonomické situace země do návrhu finančního plánu. Porovnáním obou variant je možné vidět, jak obnovení spolupráce s obchodním partnerem může působit na výkonnost společnosti. Z tohoto pohledu považuji práci za přínosnou i pro předmětnou společnost. Na druhou stranu je potřebné zmínit horší stylistický styl práce a gramatické chyby, které jsou zřejmě důsledkem skutečnosti, že autorka práce je cizinka. Celková míra shody identifikovaná antiplagiatorským systémem Theses je přijatelná (vyskytují se zejména v teoretické části případně v názvech položek).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Žižlavský, Ondřej

Studentka se ve své závěrečné práci zaměřila na sestavení návrhu finančního plánu pro společnost IVEP, a.s. pro období 2022-2024 ve dvou variantách. Za tímto účelem nejprve sestavila teoretická východiska své práce. Bohužel tato rešerše je založena z velké části na zdrojích starších 10 let. Domnívám se, že v této oblasti je dostatečných počet aktuálních relevantních publikací. V dalším kroku studentka představila zvolenou společnost a provedla strategickou i finanční analýzu. V navazující návrhové části studentka prezentuje samotný dlouhodobý finanční plán formou tradičního výkazu zisku a ztráty, rozvahy a cash flow. Studentce bych pro tento účel doporučil sestavit výkazy, které budu manažersky orientované. Není rovněž jasné, jakým způsobem studentka využila informace získané strategickou analýzou ve finančním plánu (viz otázku k obhajobě). Na závěr této části studentka vyhodnocuje dopad variant finančního plánu na poměrové ukazatele. I přes uvedenou kritiku doporučuji závěrečnou práci k obhajobě a studentku prosím o zodpovězení následujících otázek. Otázky k obhajobě závěrečné práce 1. Jakým způsobem jsou zahrnuty ve variantách finančního plánu např. výsledky SWOT analýzy, konkrétně slabé stránky společnosti, hrozby a příležitosti? 2. S jakou mírou přesnosti lze stanovit budoucí vývoj cen mědi v USD na základě historických dat? Je společnost zajištěna proti kurzovému riziku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji D
Navrhovaná známka
D

eVSKP id 143267