ĎUBAŠÁK, M. Příprava a vlastnosti porézního hořčíkového materiálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Březina, Matěj

V bakalářské práci se student Matej Ďubašák seznámil s problematikou přípravy objemových materiálů na bázi hořčíku připravovaných práškovou metalurgií. V teoretické části se student zaměřil na popis základních postupů práškové metalurgie s ohledem na vlastnosti hořčíku. V praktické části se student zabýval přípravou objemových materiálů na bázi hořčíku lisováním za studena s následným slinováním. Vlastnosti připravených materiálů pak hodnotil z hlediska mikrostruktury, mikrotvrdosti, tříbodového ohybu a fraktografie. Ke zpracování bakalářské práce přistupoval student zpočátku laxně, což se projevovalo nízkou kvalitou prvních předkládaných textů. Po četných konzultacích (na které se zpočátku ani nedostavil) a mnoha výtkách už však dokázal zpracovávanou látku dobře pojmout. Studentův přístup k experimentální části práce hodnotím kladně, ovšem i zde docházelo k určitým nesrovnalostem v organizaci získávaných výsledků. Zpracování experimentálních dat činilo studentovi rovněž potíže, což ovšem k množství výsledků a vzhledem k tomu, že se jedná o první vysokoškolskou práci, nepovažuji za zásadní problém. Celkově by měl student v další práci postupovat svědomitěji. Výslednou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování D
Využití poznatků z literatury C
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce C
Celkový přístup k řešení úkolů C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kosár, Petr

Bakalářská práce studenta Mateje Ďubašáka se zabývá přípravou a vlastnostmi porézního hořčíkového materiálu. V teoretické práce jsou popsány vlastnosti hořčíkových slitin, prášková metalurgie a mechanické zkoušky. Teoretickou část práce uzavírá kvalitní a rozsáhlá rešerše ze zahraničních literárních pramenů na téma práškové metalurgie. V experimentální části je sledován vliv lisovacího tlaku a teploty slinování na porositu připravených materiálů, pevnost v ohybu, metalografii a fraktografii. Z množství změřených dat je patrné, že bylo provedeno mnoho experimentů a bylo náročné tyto naměřené data logicky interpretovat a vyhodnotit. Student správně a přehledně zpracoval naměřené data do tabulek, nicméně některé komentáře v diskuzích jsou nepřesné a neodpovídají naměřeným hodnotám. Bakalářská práce má také nejednotné formátování textu, obsahuje několik typografických chyb a nepřesných formulací. str. 14 podkapitola 2.3.2 chybí vysvětlení veličin F a l str. 17 v článku je zmíněn termín „mikrospracovania“ chybí vysvětlení str. 17 odstavec č. 2 u strukturovaného povrchu 40 MPa/150 min uvádíte pokles hodnoty pevnosti v tahu, ale ta je stejná jako 40 MPa/ 30 min str. 24 odstavec č. 2 v článku uvádíte, že v předchozím článku je zmíněno, že nejlepší pevnost v ohybu je při 10 % obsahu hydrogenuhličitanu amonného, přechozí článek tuto informaci neobsahuje str. 26 kapitola 4.1 chybí označení lisu str. 26 kapitola 4.1 chybí čistota použitého dusíku str. 29-31 kapitola 4.3 Obr. 4.4-4.8 značky na osách by měly být uvnitř grafu str. 29-31 kapitola 4.3 Obr. 4.4-4.8 není jasný význam osy x „priehyb“ v [mm] str. 31 kapitola 4.3 chybí část legendy, v grafu jsou čtyři křivky str. 32 kapitola 4.3 značky na osách by měly být uvnitř grafu str. 44 kapitola 5.3 přesná metodika přípravy je zmíněna až v závěru práce Cíle práce byly splněny v plném rozsahu. Výše uvedené drobné nedostatky významně nesnižují kvalitu předložené, a proto bakalářskou práci hodnotím stupněm B a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Závěry práce a jejich formulace B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 87284