FROLLO, M. Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Novotný, Bohumil

Student měl za úkol sestavit v laboratorních podmínkách telefonní síť z určených komponent a na ní otestovat její parametry. Student oproti předchozímu semestru výrazně zvýšil úsilí a pravidelně odevzdával výsledky, které konzultoval s vedoucím práce. Formální zpracování je na standardní úrovni bez větších chyb. Zadání práce bylo splněno. Studentu za jeho úsilí a prokázané výsledky uděluji 94 bodů, A.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Škorpil, Vladislav

Student Martin Frollo zpracoval bakalářskou práci na téma Adaptace přístupové sítě pro moderní síťové technologie. Všechny požadavky zadání byly splněny, odborná úroveň práce je na odpovídajícím stupni. Teoretická část je přiměřeně rozsáhlá a popisuje náležitosti, které jsou použity v praktické části. Navržená síť je vytvořena pomocí komponent dostupných v laboratoři, což ji sice na jedné straně omezuje, ale na straně druhé je to požadováno v zadání. Formální zpracování práce ja na obvyklé úrovni, případné překlepy a nepřesnosti nemohu seriózně posoudit, protože práce je psána ve slovenštině, přesto, že v kartě Editace závěrečné práce v IS je uveden jazyk práce čeština. K práci nemám žádné podstatné připomínky. Abstrakt je však vytvořen špatně, protože má jít o stručný výtah práce a uvedení jejího přínosu, přičemž zde popisuje především převzatou teorii. Naopak úvod a závěr jsou zpracovány kvalitně a obsahují to, co se od nich očekává. Na vysoké úrovni je také interpretace výsledků práce a jejich diskuse. Panuje nejednoznačnost v některých pojmech, např. zpoždění (Delay) a latence (Latency) – kap.1.6.4. MOS znamená Mean Opinion Score, proto by se nemělo psát MOS skóre. Z mého pohledu oponenta bych přivítal, kdyby v bakalářské práci byla připraveno laboratorní cvičení, které by mohli měřit studenti v laboratorní výuce. Tento požadavek však v zadání není, proto jej nelze vyžadovat. Práce splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 101898