KRUPICA, R. Příprava a analýza experimentální žárupevné slitiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Jan, Vít

Diplomová práce Romana Krupici se zabývá problematikou vývoje nových žárupevných slitin z hlediska hodnocení jejich mikrostruktury a vhodného tepelného zpracování pro dosažení pokud možno stabilní mikrostrukturní konfigurace. Pro tuto práci byl k dispozici jeden experimentální ingot, připravený tavením z kusu materiálu Ma956 doplněný o nikl, wolfram a železo. Cílem bylo vytvořit slitinu pozorovanou v jiné práci pouze v podobě tenké oblasti svarového kovu. Výsledný ingot student podrobil mikrostrukturní analýze a navrhnul tepelné zpracování, po kterém rovněž následovala mikrostrukturní analýza včetně analýzy lamel v transmisním modu. Všechny přípravné práce na vzorcích, světelnou mikroskopii prováděl student zcela samostatně. Analýz na SEM se účastnil a pouze výsledky z transmisních analýz mu byly dodány a nijak se jejich přípravy neúčastnil. Následnou interpretaci výsledků a jejich zhodnocení prováděl již student opět samostatně. Práce obsahuje hodnotné výsledky. Závěrečná část by zasloužila rozsáhlejší diskuzi a zakotvení do aktuální literatury. Za její slabinu považuji často se vyskytující formulační vágnost a slovní výplně v místech, kde by textu více slušelo exaktní vyjadřování. Předloženou prací student doložil, že je schopen samostatně zpracovat zadaný problém a práci doporučuji k obhajobě jako vysokoškolskou kvalifikační práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štěpánek, Roman

V předložené práci Bc. Romana Krupicy „Příprava a analýza žárupevné slitiny“ autor nejprve charakterizuje žárupevné materiály a definuje samotnou žárupevnost, v závěru první části poté přibližuje problematiku modelování fázového složení. V experimentální části autor nejprve popisuje zkoumané slitiny a prezentuje předpoklady fázového složení na základu výsledků modelování. Dále autor popisuje metodiku přípravy vzorků a zkoumání materiálu a poté prezentuje dosažené výsledky, které následně konfrontuje s původním předpokladem vycházejícím z modelu. Samotné téma práce je zajímavé a zpracování výsledků a vyvození závěrů je uspokojivé, avšak celkovou úroveň práce snižuje její forma. Autor mnohdy i vícekrát v rámci několika stránek téměř doslova opakuje svá zjištění a závěry. Formulace vět je někdy na velmi nízké úrovni, kdy autor používá nesmyslná slovní spojení nebo fráze nehodící se do odborného textu. Dále autor možná až příliš podrobně popisuje některé postupy v experimentu. Kvůli těmto a dalším chybám podobného typu (např. nekonzistence citací) práce místy působí uspěchaným až nedokončeným dojmem. I přes výše uvedené připomínky však práce splňuje zadané cíle a rozsah a mohla by být použita např. jako výchozí data pro rozsáhlejší experiment zaměřený na podobné slitiny a proto ji doporučuju k obhajobě s celkovou známkou C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 141448