ŠVANDOVÁ, L. Vlastnosti limity reálné funkce jedné reálné proměnné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Štoudková Růžičková, Viera

V práci sú uvedené vety o limitách s podrobnými dôkazmi. Dôraz bol kladený na logické usporiadanie prezentovaných viet, zjednotené značenie a rozbor všetkých variant, ktoré môžu nastať, aj tých, ktoré sú obvykle v literatúre vynechané alebo len stručne spomenuté. Niektoré dôkazy sú čiastočne vlastné, lebo ani v jednom z použitých zdrojov literatúry neboli kompletne dokázané všetky varianty. V závere práce sú riešené konkrétne príklady, pričom využitie jednotlivých viet je vyznačené v postupoch riešenia. Práca obsahuje aj doplňujúce úvahy a poznámky, rôzne varianty dôkazov. Na ilustráciu niektorých viet a definícií študentka vytvorila názorné obrázky. Ciele práce boli teda splnené, študentka pracovala svedomito, samostatne, využívala veľa rôznych zdrojov, vrátane cudzojazyčného. Práci venovala veľa času behom celého školského roka, čo sa prejavilo na vysokej kvalite spracovania. Prácu odporúčam k obhajobe a navrhujem hodnotenie A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Klaška, Jiří

Bakalářská práce Ludmily Švandové se věnuje vlastnostem limity reálné funkce jedné reálné proměnné. Práce má 62 stran a po formální, stylistické i grafické stránce je sepsána vyhovujícím způsobem. Avšak z profesního hlediska má práce celou řadu zásadních nedostatků. Některé z nich jsou způsobeny zdánlivou jednoduchostí studovaného tématu. Srozumitelně a korektně vyložit pojem limity spolu s jejími vlastnostmi není vůbec jednoduché. Práce se často zabývá do podrobností trivialitami, jako jsou například vlastnosti absolutní hodnoty. Viz strana 17 a 18. Na druhé straně, zcela zásadní části studované teorie, jakou je například L'Hospitalovo pravidlo nejsou ani správně formulovány. Viz část (ii) Věty 3.23, strana 33. V literatuře doporučené školitelem je však formulace této velmi důležité věty uvedena standardním způsobem. Viz Z. Došlá, J. Kuben, strana 102, nebo J. Veselý, strana 138. Nedostatkem práce je tedy její vnitřní nevyváženost z hlediska složitosti pojmů a tvrzení. Dále jsem nenalezl žádný přínos práce k teorii nebo praxi. Nelze tedy očekávat, že práce bude nějakým způsobem využita. Rovněž seznam použitých zkratek a symbolů na straně 62 je zcela nevyhovující. Seznam obsahuje pouze čtyři položky: množinu přirozených čísel, množinu reálných čísel, prázdnou množinu a dolní část reálného čísla. Důležitá speciální označení a zkratky, které se v práci vyskytují, v seznamu uvedeny nejsou. Dále je s podivem, že seznam použité literatury neobsahuje žádné klasické učebnice ani sbírky. Mám na mysli například monografii akademika Vojtěcha Jarníka, sbírky úloh Bermana a Děmidoviče, nebo sbírky úloh Eliaše, Horvátha a Kajana. Literatura obsahuje ale například odkaz na skripta kolegy Jaroslava Kříže z roku 1978. Dalším zásadním nedostatek je, že žádná z položek seznamu literatury není v textu práce explicitně citována. Dále, s ohledem na doporučenou knihu J. Veselého by bylo možné v práci očekávat alespoň nějaké historické poznámky nebo komentáře. Ty se však v práci nevyskytují. Konečně doba, ve které je práce sepsána a obhajována, je dobou sofistikovaných matematických programů. Žádná zmínka o souvislosti výpočtu limit na počítači rovněž není v práci obsažena. Závěr: Práce leží svojí kvalitou na hranici přijatelnosti a v lepším případě by mohla být hodnocena stupněm E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
E

eVSKP id 124238