MIGDAU, L. Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Zábojová, Lenka

Cílem práce bylo vytvořit návrh fondu reprodukce dlouhodobého majetku pro město. Student provedl analýzu potřeb města a doporučil postupy k efektivnímu shromažďování finančních prostředků na případnou budoucí opravu, rekonstrukci a obnovu majetku. Na tomto základě doporučuji práci k obhajobě. K obhajobě pokládám studentovi následující otázku: Jak se zobrazí tvorba a čerpání fondu reprodukce dlouhodobého majetku v účetních výkazech města a jak se zobrazí v rozpočtu města?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Peschlová, Alexandra

Autor si vybral nepochybně aktuální problematiku. Cílem práce je zjistit a navrhnout vhodné postupy zachycování a vykazování dlouhodobého majetku v konkrétní vybrané účetní jednotce. Cíl práce se podařilo naplnit.Praktický přínos a využitelnost výsledků je velmi dobrý.Jazykově, stylisticky i formálně má práce dobrou úroveň.Přínos práce spatřuji v navržených krocích, které by měly vést k vytvoření fondu reprodukce dlouhodobého majetku v dané účetní jednotce.Nepochybně dojde ke zlepšení dlouhodobého plánování v oblasti reprodukce majetku účetní jednotky.Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm B – velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 94955