SVÍTILOVÁ, L. Možnosti stanovení těkavých mastných kyselin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na problematiku těkavých mastných kyselin. Hlavní náplní je přehled a podrobný popis metod vhodných pro jejich analytické stanovení. Této problematice se bude studentka věnovat v navazující diplomové práci, která bude součástí rozsáhlé studie, zabývající se stanovením těkavých mastných kyselin ve vybraných typech biologických matric. Na základě zpracované rešerše bude vybrána a ověřena vhodná metodika. Zadání práce bylo splněno. Práce je zpracovaná velmi dobře, problematika je popsána přehledně a srozumitelně. Dobrá je i formální úroveň práce. Závěry práce jsou formulovány stručně, jasně a přehledně. Bakalářka projevila velkou míru samostatnosti, pracovala pečlivě a svědomitě, konzultovala průběh řešení práce. Prostudovala množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zemanová, Jana

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19051