JANÍK, L. Návrh a realizace řízení Tribometru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Houška, Pavel

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vetiška, Jan

Předložená bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací řízení tribometru konstruovaného na ústavu konstruování. Úkolem bylo vytvořit komplexní program, který by dokázal řídit několik různých zařízení soustavy a umět měřit dané veličiny, podle požadovaných nastavení a průběhů. V první části se student zabývá možnostmi ovládání řídicí jednotky motoru Unidrive pomocí sériové linky a realizuje ovládání. Dále se student zabývá ovládání piezo-aktuátoru pomocí sériové linky a ovládání realizuje. Ve zbytku práce se student zabývá návrhem realizací a testováním řídicího software pomocí NI LabVIEW. Logické uspořádání práce je na dobré úrovni. V práci se vyskytuje málo pravopisných a stylistických chyb. Zadání práce je na bakalářskou práci poněkud obsáhlé, ale student dokázal stanovené cíle naplnit. Práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 47308