CHROUSTOVSKÝ, P. Ovládání PC pomocí GSM modemu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kučera, Pavel

Student se této práci věnoval již v Semestrální práci. Předložená bakalářská práce splňuje vytyčené cíle a studentem vytvořený systém je cenově přijatelné zařízení, které je připravené k okamžitému použití. Nad rámec zadání pak systém doplnil o zpětnou vazbu v podobě měření proudu do zátěže. Student při řešení práce projevil vysokou míru samostatnosti a všechny aspekty práce pravidelně konzultoval.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Štohl, Radek

Úkolem p. Chroustovského bylo navrhnout systém vzdáleného ovládání PC pomocí sítě GSM. Náročnost zadání lze považovat jak po stránce odborné, tak časové za odpovídající požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Na základě předložené průvodní zprávy lze konstatovat, že autor zadání splnil. Průvodní zpráva má 34 stran, skládá se z 6 kapitol. V úvodní kapitolách (kap. 2 až 3) se zabývá teoretickou rešerší a konceptem řešení systému. Vlastní práci je věnována kapitola 4. Své řešení postavil na komerčně dostupném modulu pro vzdálené ovládání pomocí GSM telefonu s příslušnou aplikací do mobilu. Modul rozšířil o část, kterou monitoruje průchod proudu napájecím přívodním kabelem do PC a kterou realizoval na univerzálním plošném spoji. Řešení je podepřeno příslušnými výpočty. Kap. 5 je věnována přehledu podobných modulů, které lze srovnat snad pouze s originálním modulem, který student dál modifikoval. V práci postrádám praktické ověření funkčnosti navrženého zařízení s připojeným PC. Domnívám se, že na akademické půdě existují rozličné typy PC, na kterých by se funkčnost zařízení dala dobře demonstrovat. Práce má vhodnou grafickou úroveň, pouze technická dokumentace se tiskne jednostranně a přílohy se číslují zvlášť a odděleně od vlastního textu práce. Navrhuji hodnotit práci p. Chroustovského známkou "A/výborně".

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

eVSKP id 30757