ŠČUDLOVÁ, J. Studie strukturních a mechanických vlastnosti dendrimerů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Žídek, Jan

Práce pojednávala o výpočtu vlastnosti dendrimerů a kolagenových vláken. Z hlediska praktické činnosti byl proveden poměrně velký rozsah práce. Studentka pracovala soustavně a samostatně a docházela na konzultace pravidelně. Je nutné zdůraznit, že studentka začínala od nuly a neměla možnost navázat na žádnou předchozí práci. V první části týkající se solvatace dendrimerů je tématika dále ještě otevřena pro další zkoumání. Nebylo v možnostech této bakalářské práce tuto problematiku uzavřít. Druhá část práce: deformace kolagenových vláken byla dokonce dovedena do fáze, kdy výstupy z modelu jsou v korelaci s experimentálními daty. Takto rozpracovaná tématika umožňuje publikovat výsledky v odborné literaruře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 13 Požadavky práce byly splněny. Kromě hlavního tématu studia dendrimerů studentka poměrně podrobně popsala ještě chování kolagenových vláken.
Studium literatury a její zpracování A 13 Literární rešerše je přehledná a dobře zpracovaná. Bylo by vhodné, kdyby studentka ještě našla další vlastnosti dendrimerů například solvatační energii.
Využití poznatků z literatury A 12 Studentka dobře zvládla aplikaci literárních dat pro výpočet a pro interpretaci výsledků.
Kvalita zpracování výsledků B 10 Zde má studentka ještě prostor pro zlepšení. Výsledky jsou někdy interperetovány zkratkovitě a v některých místech nejsou důkladně vysvětleny. To mírně znepřehledňuje práci.
Interpretace výsledků, jejich diskuse A 12
Využívání konzultací při řešení práce A 12 Studentka docházela na konzultace často. Jednalo se o první práci na toto téma. Studentka neměla možnost navázat na žádnou předchozí práci. Přesto rozsah práce poměrně velký.
Celkový přístup k řešení úkolů A 12 Přístup k řešení úkolů je pozitivní. Studentka pracovala pilně. Řešení úkolů bylo plně samostatné a nevyžadovalo zásah školitele. Určité možnosti zlepšení ještě vidím v tom, že by mohla projevovat více badatelské zvídavosti. Například některé výpočty, které vyžadují určité nestandardní řešení (někdy to bylo jen zadání neobvyklých vstupních paramterů) už mohla navrhnout sama. To nehodnotím jako důvod ke snížení stupně.
Závěry práce a jejich formulace A 12
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Legut,, Dominik

Autorka se v práci snaží namodelovat dedrimery a kolagenová vlákna pomocí metody molekulové dynamiky s využitím Newtonových pohybových rovnic a empirických potenciálů pro popis interakce mezi jednotlivými atomy látek. Obecně musím konstatovat, že výsledková část (kap. 4) oproti teoretické části (kap. 1-3) je velmi stručná, košatá a nepřesně formulovaná. V celé práci není jediný odkaz na protokoly, které jsou na konci práce. V kapitole Diskuse nejsou diskutovány závěry protokolů. Během čtení práce není jasné, zda fakt, že v závěru protokolu č.6, byla objevena chyba v programu ovlivňuje výsledky ostatních protokolů, zejména 1-5, či nikoliv. Faktické nedostatky: a) Proč nejsou modelovány dendrimery pro generace 3-5? Pouze 1 a 2 generace z čehož se moc závěrů dělat nedá. b) Proč se neoptimalizuje struktura dendrimerů přímo v rozpouštědle? c)Proč se porovnávají délky kolagenových vláken s rozdílným počtem segmentů, ale jednou bez H a jednou s H? d)Proč se prodloužení v tabulce 6 a 8 tak liší? e) Na str. 28 energie v tab. 2 neodpovídá dále co je uvedeno v textu. Formální nedostatky: a) Přestože autorka několikrát v práci tvrdí, že kód GROMACS je komerční software, není tomu tak. Je zadarmo, vydaný pod veřejnou licencí, GPL. Dá se tedy libovolně nejen používat, ale i modifikovat. b) Obrázky mají neurčité popisy a často v protikladu co je napsáno v textu, např. obr. 16 a jeho komentář na str. 32. Rovněž hodnoty v tabulkách jsou nepřesné neboť autorka používá nevhodně tzv. scient. formát čísel. Tím čtenáři stěžuje čtení hodnot. Nemyslím si, že do práce patří obrázky jak vypadají menu programu, obr. 10 a 11. c)Seznam obrázku dát na počátek práce d)Proč je někdy potenciální energie kladná a někdy brána jako záporná veličina v tab. 2 a 5. e) Prodloužení bylo nejdříve o 1mm a pak se začalo měřit, tab. 6 a 8? Vzhledem k výše uvedeným nesrovnalostem, si nejsem jist zda se dají dělat jednoznačné závěry. Přesto jsem názoru, že téma práce je to velmi dobré a stojí za to aby na něm autorka pracovala dále.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Logické členění práce C
Kvalita zpracování výsledků E
Interpretace výsledků, jejich diskuse E
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem D
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 2739