KŘÍŽ, M. Sestavení a hodnocení setu in vitro jamek pro chondrogenní diferenciaci MSC buněk [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Čmiel, Vratislav

Student se zabýval návrhem a realizací inkubačního zařízení určeného pro kultivaci MCS buněk. První funkční verze využívala LabVIEW za účelem snímání teploty. Zde byla provedena konstrukce inkubátoru s funkcí ohřevu pomocí peltierových článků, kde testy ohřevu zpracoval graficky a ověřil správnou funkčnost. V další části se již zaměřil na praktičtější možnosti řízení inkubátoru pomocí Arduina, na kterém je výsledný systém založen. Samotnými podmínkami pro inkubaci MCS buněk a metodami měření a regulace teploty se zabývá v úvodní části. Rešerše je přehledná a kapitoly tvoří dostatečný teoretický základ pro následnou část praktickou. V další části došlo k rozšíření o kyslíkový sensor. Výsledkem práce je ověřený funkční kompaktní inkubátor s regulací teploty a atmosféry. Funkčnost byla ověřena výpočty, provedenými testy s grafickou analýzou stability teploty a rychlosti ohřevu. Produkt byl také prakticky testován živých buňkách a z nasnímaných obrazů byla zhodnocena správnost morfologie buněk a na základě pořízených fluorescenčních snímků byla ověřována schopnost inkubace těchto buněk. Student se vývojem zabýval průběžně a vyvíjel značnou aktivitu v práci na návrhu, realizaci i testování. Prokázal schopnost samostatného řešení celé problematiky. Práce je v dostatečném rozsahu s ověřenými výstupy a zadání je tak v plné míře splněno - mimo stimulaci buněk uvedenou v zadání, která nebyla po dohodě s vedoucím práce realizována a student se zaměřil na ostatní, dostatečně rozsálhlé, prvky zadání. V práci mohu vytknout jen menší nedostatky jako občasné chyby ve formátování, v korektnosti popisu, také mírné nedostatky ve správnosti řešení regulace teploty (způsob rozvržení prvků, izolace, způsob ohřevu), keré se projevují ve výsledné efektivitě při výhřevu a regulaci teploty.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Posudek oponenta

Sekora, Jiří

Zadáním práce pana Marka Kříže byl návrh a realizace systému pro teplotní stabilizaci komory pro kultivaci buněk. Dále ověření návrhu na souboru buněk. Kritériem zde byla viabilita buněk. Student v práci provedl systémový návrh přípravku, tento realizoval, sestavil program pro řídicí mikrokontrolér a ověřil návrh. Provedl též měření pro různé způsoby vytápění. Student se v úvodu práce věnuje různým regulačním soustavám, škoda, že je v práci v podstatě nevyužívá. Po formální stránce je práce přehledná, dobře členěná. V seznamu symbolů, veličin a zkratek (str. 36) působí poměrně úsměvně např. R, U, I, překvapivé je mezi nimi uvedení zkratky MU (Masarykova univerzita). V práci postrádám konkrétní vysvětlení obsahu obrázků č. 25 – 28. Informace v diskuzi, že „Z Obr. 25, Obr. 26, Obr. 27 a Obr. 28 je vidět, že daný systém je použitelný pro kultivaci buněk.“ je poměrně nedostačující. Speciálně z obr. č. 27 a 28 nevyčte čtenář nic. Rozpiska součástek také není zcela v pořádku, některé pojmy uvedené jako hodnota součástky jsou zcela irelevantní (spínač, 2 x 12 V apod.) Závěrem je třeba uvést, že student splnil zadání práce. Uvedené výhrady jsou způsobeny autorovou nezkušeností v oblasti hardwarového návrhu, nicméně předložený přípravek je funkční a je využíván v laboratoři biofyziky na mateřském ústavu. Práci pana Marka Kříže hodnotím známkou „dobře“ / C a přikládám otázky k obhajobě.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 77434