KLOK, P. 2D digitální holografie v blízkém poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Petr

Student Pavel Klok by se dal charakterizovat oceněním „skokan roku“. I když měl v počátku školního roku značné fyzikální mezery ve vědomostech, jeho neuvěřitelná píle a pracovitost, projevená například hodinami a hodinami (i po nocích) v laboratoři, ho přivedla k předložení velmi nadstandardní bakalářské práci. Dosažené výsledky jsou pro praxi velmi užitečné a lze předpokládat, že dokonce povedou i k vědecké publikaci v mezinárodním impaktovaném časopise. Pokud jeho elán a pracovní nasazení vydrží i do dalších let, věřím, že z něj bude velmi dobrý vědec a fyzikální inženýr. Vzhledem ke všemu výše popsanému navrhuji bakalářskou práci k obhajobě s výslednou známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kvapil, Michal

Pavel Klok se ve své bakalářské práci zabýval studiem obrazců vzniklých interferencí dvou a více propagujících se povrchových plazmonových polaritonů (SPP), ze kterých následně metodou digitální holografie s posunem fáze extrahoval prostorové rozložení fáze interferujících SPP. Práce je pečlivě a přehledně zpracována, obsahuje naprosté minimum překlepů, avšak v některých pasážích textu se autor vyjadřuje poněkud kostrbatě. Získané výsledky jistě najdou uplatnění při další výzkumné činnosti v tomto oboru. Mé faktické výtky k předložené práci jsou minimální: - Na obrázku 2.1 je chybný směr vektoru magnetické intenzity H. - do návrhu simulace metodou FDTD v prostředí Lumerical se neumisťuje monitor frekvence, ale monitor elektrického a magnetického pole. - závorka na konci poslední věty 1. odstavce kapitoly 3.1 popírá znění této věty. - Zvláštní rozložení interferenčních maxim pro šesterečné struktury na obr. 3.3 diskutované v posledním odstavci na straně 22 není pro rovnoběžnou složku el. pole viditelné a nelze jej tedy porovnat s kolmou složkou pole. Moje výtky k zpracování práce jsou následující: - na str. 10 není nevysvětlený význam veličiny k0 vyskytující se ve vztahu (2.1), vysvětleno až na str. 13. - Odkazy na obrázky v textu by neměly začínat velkým písmenem. Ač je to typické pro anglicky psané texty, v českém textu to nevypadá pěkně. Navíc v takovém případě by i odkazy na kapitoly a rovnice měly také začínat velkým písmenem. - Na str. 15, v sekci 2.3 se nachází první odkaz na obrázek 3.8 ze strany 25. Tento obrázek by se tak měl správně nacházet poblíž první zmínky v textu, nikoliv o 10 stran dále. - umístění obrázků 3.4 a 3.5 je nešťastné. Dva, resp. tři, řádky textu umístěné nad těmito obrázky zhoršují přehlednost textu. - interferenční struktury na obrázku 3.5 nahoře vpravo lze považovat za kosočtverce jen pokud je čtverec zvláštním případem kosočtverce. - V seznamu použité literatury, který je jinak díky nerespektování některých pravidel normy ISO690 krásně přehledně zpracován dle zvyklostí našeho oboru, nejsou u referencí č. 20, 27 a 28 uvedena jména autorů. Předloženou práci doporučují k obhajobě a celkově hodnotím jako "výbornou", tedy klasifikačním stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 131890