OBRŠÁL, N. NOVÉ NA STARÉ – Brno, nároží Bratislavská - Stará [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Bakalářký projekt je založený na urbanistickém a objemovém řešení, které definuje strukturu podélných domů a dvorů. Celkové řešení se tak vyznačuje jednoduchostí, avšak není schematické či banální, a velmi dobře pracuje s osvětlením zástavby v omezených podmínkách zadané parcely. Navržená zástavba udržuje vzájemnou příbuznost jednotlivých domů a dvorů, zároveň umožňuje oddílné dispoziční řešení a funkční využití. Projekt definuje jasná a účinná pravidla stavby, je přiměřený kultivovaným formálním řešením. Návrh tak dosahuje základních a přitom zásadních cílů architektury.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A aktivní, samostatný, cílevědomý
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Vágner, Lukáš

Práce prověřuje schopnost autora řešit dispoziční a funkční vazby, které jsou na úrovni bakaláře. Diskutabilní je ovšem samotné urbanistické a estetické ztvárnění. Do jaké míry je potřeba vytvářet předprostor za silnicí, který má mít návaznost na malé městské divadlo ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autor v dané lokalitě navrhl soubor čtyř objektů – administrativy, komerce a bytové sekce. Dominantním, zajímavým a pro děti hracím prvkem má být rampa, která spojuje dvě výškové úrovně. Hladina říms zástavby přirozeně reaguje na okolní objekty a nikterak nevybočuje a nepřevyšuje i stávající nárožní objekty. Méně zdařilé je vytvoření stísněných prostor mezi jednotlivými rohy objektů. Návrhem uskočení hmot domů autor vytváří náměstí a předprostor před divadlem Radost. Tato společná část by si zasloužila větší pozornost při projektování – jako jsou i dopravní vazby na okolí. Nahodilé umístění stromu a městského mobiliáře je nekoncepční. Použití betonové dlažby tento prostor kvalitě nepřidá. Vidím zde absenci vodního prvku a celkově zeleně.
Architektonické řešení B Materiálové a barevné řešení komplexu je monotónní a fádní. Vzhledové pojednání fasád administrativy, komerce a bytového domu je stejné bez větší pozornosti a snahy bakaláře o propojení funkce navenek. Disproporčně působí okna na celou světlou výšku obytných místností a schodišťových jader, což by z hlediska provozu nebylo praktické a těžko proveditelné.
Provozní řešení B Celkové provozní řešení je poměrně zdařilé a zajišťuje optimální vazby jednotlivých funkcí. Vhodné je i umístění vertikálních komunikačních jader umožňující snadný přístup z podzemních pater. Zdvojení ramp a příjezdových komunikací pro parkování je komplikované a v parteru neekonomické. Celkové funkční využití parteru není příliš vhodné. Dispoziční řešení bytů je smysluplné a v praxi použitelné. Za zmínku stojí autorova snaha o řešení prosvětlení a proslunění jednotlivých bytových ploch formou atrií.
Technicko konstrukční řešení D Zvolený kombinovaný konstrukční systém je adekvátní a koresponduje s navrženým funkčním a prostorovým řešením. Navržené tloušťky podlah neodpovídají možnému použití, absence průvlaků, nekoncepční řešení instalačních jader i grafické schematizování výkresové dokumentace, snižují hodnotu práce. Celkově předložený detail fasády je na slabší úrovni.
Formální úroveň C Grafické ztvárnění projektu se vyznačuje průměrným zpracováním, slabší kvalita vizualizací a pojednání fasád je tomu důkazem.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 72961