ŠIŠMIŠOVÁ, Z. Návrh mezinárodního marketingového mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Diplomová práce předkládá návrhy v oblasti mezinárodního marketingového mixu jazykové školy pro slovenský trh. Autorka v práci jednoznačně prokázala schopnost využít získaných teoretických poznatků v analytické a návrhové části. Práce má logickou a přehlednou strukturu. Práce je zpracována nadstandardně, a to nejen díky svému rozsahu. Autorka věnovala diplomové práci velkou pozornost a všechny její části jsou na velmi dobré úrovni. Návrhová část obsahuje praktické návrhy aplikované pro nástroje rozšířeného marketingového mixu, které mohou být velmi dobře využitelné. Návrhy jsou naplánovány i s ohledem na čas a realizaci. Návrhy vycházejí z velmi dobré znalosti společnosti autorkou. Připravené návrhy mohou být podle dostupných informací pro společnost jednoznačně přínosem. Diplomantka pracovala samostatně, velmi aktivně a s velkým zájmem o problematiku. Cíl práce byl naplněn. Práci doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě: Konzultovala jste návrhy s vedením jazykové školy? Pokud ano, jaký je jejich názor na jejich realizaci?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Stanovený cíl práce byl naplněn na velmi dobré úrovni.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Autorka zvolila vzhledem k tématu práce správný postup a adekvátní metody, které jsou detailně zpracovány. V práci byly také využity dvě dotazníková šetření zaměřená na zjištění spokojenosti současných zákazníků a zjištění aktuální situace jazykových vědomostí. Celková analytická část je na velmi dobré úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Diplomantka prokázala dobrou schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich odpovídající závěry.
Praktická využitelnost výsledků A Návrhy vycházejí z provedených analýz a odpovídají současné situaci jazykové školy a situaci na Slovensku. Diplomantka se snažila objektivně zhodnotit své návrhy, včetně časového harmonogramu realizace návrhů, možných rizik realizace návrhů a očekávaných přínosů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logickou a přehlednou strukturu a využívá standardního členění do kapitol. Autorka používá vhodnou terminologii a vyjadřuje se na dobré jazykové úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací A Autorka v práci využívá adekvátních informačních zdrojů, které jsou vhodně citovány. Práce byla ověřena systémem Theses.cz.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

Cílem práce byl návrh marketingového mixu vybrané společnosti pro vstup na slovenský trh. Cíl považuji za splněný. Autorka zpracovala systematickou analýzu externích i interních faktorů vztaženou ke slovenskému trhu. Analýzy jsou podpořeny rovněž výzkumem zaměřeným na chování zákazníků. Relevantní závěry z provedených analýz shrnuje v závěrečné SWOT analýze. Návrhy vycházejí ze závěrů z analýz a jsou systematicky a logicky strukturovány dle jednotlivých prvků marketingového mixu. Práce je na dobré odborné i formální úrovni a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 141599