KAZDA, T. Modifikace materiálů pro kladné elektrody lithno-iontových akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondrák, Jiří

Práce Ing. Kazdy pojednává o dvou způsobech zvýšení měrného výkonu a životnosti katodových materiálů pro lithno – iontové akumulátory. První část práce je založena na studiu modifikací kobaltnatých materiálů LiCoO2. Ing. Kazda kriticky posoudil některé způsoby modifikací těchto materiálů a jejím konečným přínosem je výběr materiálů s optimálními vlastnostmi. Druhá část práce popisuje výsledky získané s novým materiálem o složení LiNi0,5Mn1,5O4. Tento materiál poskytuje až o 1,3 V vyšší napětí článku a v důsledku toho zvýšenou měrnou energii vztaženou na jednotku hmoty. Ve světovém měřítku jde o jednu z prvních studií o tomto materiálu. Doktorand se projevil jako velmi pracovitý. Kromě výzkumů v rámci své disertační práci také spolupracuje i na projektu v rámci agentury TAČR - SUBATEX. Navíc, v nejnovější době vyvinul materiál pro zcela nové baterie nahrazující sloučeniny lithia látkami obsahujícími sodík, a tím představující výrazné snížení ceny těchto baterií. Ing Kazda pracoval velmi samostatně a cílevědomě. Kromě výborné pracovní disciplíny je nutno zmínit jeho aktivní znalost anglického jazyka (slovem i písmem). Má několikerou zkušenost s účastí na mezinárodních konferencích na studované téma. Podle databáze Web of Science (Thomson & Reuters) je autorem 7 publikací. Podle mého názoru doktorand splnil a dokonce předčil všechny povinnosti, které ukládá legislativa pro udělení doktorátu.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Studničková, Marie

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Vanýsek, Petr

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 87396