ZÁVODNÝ, T. Konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šubrt, Kamil

Student vypracoval práci na téma konstrukční návrh dřevoobráběcího stroje pro přípravu přířezů. Cílem práce bylo navrhnout stroj zaměřený na výrobu přířezů malých rozměrů pro potřeby středního až malého podniku. Tato výroba má jistá specifika, která měl daný návrh zachytit. V rámci práce student sestrojil 3D návrh stroje včetně základných konstrukčních výpočtů a analýzy rizik. Nicméně návrh stroje mohl být proveden důsledněji a na lepší užitné úrovni. Student pracoval samostatně a v závěru se začal zajímat o důležité detaily a odlišnosti, které ale již nebylo možné prokonzultovat a přenést do práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tůma, Jiří

Práce obsahuje po úvodu seznámení s problematikou stavby a zpracování dřeva. Následně jsou stanoveny požadavky na navrhované zařízení. Na základě těchto požadavků je proveden stručný průzkum trhu adekvátních zařízení, kde jsou pouze uvedeni zástupci USA, ČR a Tchaj-wanu. U zhodnocení průzkumu trhu se nachází některá tvrzení, která by zasloužila bližší vysvětlení. Drobnou formální chybou narušující logickou souslednost práce je vštípení kapitoly o bezpečnosti mezi průzkum trhu a návrhovou část práce. Samotný návrh vychází ze stanovených požadavků. Výpočtová část obsahuje nezbytné výpočty pro návrh a jednotlivé kroky na sebe logicky navazují. Výpočtová část postrádá přehlednost díky blíže nevysvětleným proměnným. Pevnostní kontrola hřídele vztažená pod ložisko u řemenice není zcela vypovídající, vhodnější by bylo provést kontrolu na přechodu mezi upínací částí vřetene a plochou pro ložisko. Konstrukční návrh zahrnuje návrh celého zařízení. Bohužel i zde se nachází několik nedostatků: - polohovací stůl je veden pouze na trapézových šroubech - ložiska nastavovacích šroubů nejsou vůbec v domečku axiálně zajištěny a navíc není použit zrovna vhodný typ - vřeteník je proveden téměř nevyrobitelně - nemožnost předpětí ložisek ve vřeteníku, víčko a osazení ve vřeteníku navíc zasahují do vnitřního kroužku ložiska - absence těsnění a mazání ložisek - absence veškerých technologických uzpůsobení jednotlivých dílů jako radiusy, sražení a zápichy Konstrukční návrh působí značně rozpracovaným dojmem a k realizaci by bylo nutné ještě značných úprav. Přes veškeré výtky práci hodnotím jako uspokojivou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 100957