KLÍMOVÁ TOMASH, V. Společenská odpovědnost podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Veselý, Josef

Závěrečná práce je zpracována standardním způsobem. Drobné nedostatky neovlivňují výsledky práce. Otázky k obhajobě: zaujal mě Váš návrh z oblasti podpory odpovědné spotřeby. Navrhujete způsob zpětného odběru značek LPP. Možná by pro mnohé zákazníky bylo atraktivní, pokud by byl odběr rozšířen i na jiné značky, byť v nějak limitovaném objemu. Nepochybně by to přispělo k řešení velkého ekologického problému neřízené likvidace nadměrného množství produkovaného textilu. Bylo by, podle Vašeho názoru, pro firmu takové rozšíření reálné?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem práce bylo zhodnotit CSR aktivity vybraného podniku, dále pak zjistit, jestli společenská odpovědnost firem nějakým způsobem ovlivňuje rozhodování uchazečů o zaměstnání při výběru podniku a předložit návrhy na zlepšení CSR aktivit pro vybraný podnik. Cíle práce se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C V práci je prokázáno pochopení konceptu CSR a metodiky provedení výzkumu. Autorka provedla jak analýzu toho, k čemu se firma v oblasti CSR hlásí (především podle dokumentace), tak přezkoumání toho, co je z konceptu CSR ve skutečnosti aplikováno. Řešení je provedeno aplikací vhodných metod
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Na základě provedené analýzy a výzkumu autorka navrhuje šest návrhů z jednotlivých oblastí CSR aktivit. U některých návrhů je rámcově stanovena jejich finanční náročnost.
Praktická využitelnost výsledků C Doporučení jsou v praxi realizovatelná, volba návrhů se opírá o analýzy provedené ve firmě a průzkum mezi uchazeči o zaměstnání.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána. Je používána odborná terminologie obvyklá v řešené oblasti.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autorka využila doporučené informační zdroje a množství dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Koráb, Vojtěch

Jedná se o dobrou diplomovou práci. Práce je silně nevyvážená mezi analytickou a návrhovou částí, což je pro magisterskou úrověň nedostatkem. Výsledky práce je s omezením možné využít v praxi. Práci doporučuji k nobhajobě. K obhajobě nemám žádné doplňující dotazy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Diplomová práce má jasně stanovený cíl. Tím je otázka jak CSR ovliňuje potenciální uchazeče o nástup do zaměstnání. Dá se konstatovat, že cíl práce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka zvolila k řešení práce prostou analýzu a dotazníkové šetření. Prostá analýza není příliš kritická. Zváště pro analýzu podniku mohla být využita strategická analýza a případná její kvantifikace. Dále chybí SWOT analýza a vazba na návrhovou část. Z práce tak není zřejmá relevance mezi analytickou a návrhovou částí.  
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zhodnocený výsledků analýzy je sporné. Dále schopnost studentky propojit výsledky analýzy na návrhovou část.
Praktická využitelnost výsledků C Praktická využitelnost výsledků řešení v praxi je pouze částečná. A to zvláště díky sporné relevanci mezi analytickou a návrhovou částí.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Struktura práce je standartní. Práce je silně nevyvážená mezi analytickou a návrhovou částí. Návrhová část je slabá. Použitá terminologie je správná. Jazykově práce vyhovuje.
Práce s informačními zdroji B Práce obsahuje základní seznam literárních zdrojů. Studentka se zdroji pracovala a v textu je citovala.
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 152859