KADLA, Z. Řetězový posunovač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Malášek, Jiří

S odkazem na slova zadání - mezní možnosti řetězových převodů a rozbor navrhovaného řešení - je nutno zvážit zcela nulový přínos autora vzhledem k předchozím velmi podobným pro autora vzorovým pracím s jinými konstrukčními parametry. Výpočet i konstrukční návrh je zpracován způsobem obvyklým u těchto strojů dle předloh podobných zařízení, proto je vhodné zdůvodnit návrh výkonu motoru z nižší zadané rychlosti. Konstrukci stroje je vhodné řešit tak, aby zástavbový prostor byl minimální a aby moment dvojice sil - (tah v řetězu a opěrná síla palce) - byl co nejmenší, což obojí je zanedbáno. Tloušťka úchytů řetězu na vozíku je výrazně větší, než šířka řetězových kol, což konstrukčně nedává smysl. Rychlost pojezdu na výkrese sestavy neodpovídá zadání, ani výpočtům, mnohé důležité kóty na výkrese sestavy chybí. Vodící ložiska vozíku by měla být umístěna hlouběhji v dráze. Viz str. 28 - bude vhodné vysvětlit připevnění řetězu k vozíku pomocí šroubů! Do čeho je zašroubován šroub poz. 21 u podsestavy pohonu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání E
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pokorný, Přemysl

Předložená bakalářská práce měla za úkol návrh, rozbor a výpočet řetězového posunovače doplněný popisem mezních možností řetězovývh převodů. Část práce věnovaná mezním možnostem řetězových převodů se omezila na prostý výčet typů řetězů bez jakékoliv přidané informace. Část technická zprávy věnované vlastnímu konstrukčnímu návrhu postrádá důležitá schémata a je tím značně nepřehledná. Z technické zprávy bez nahlédnutí do výkresové dokumentace není vůbec jasné jaké zařízení je navrhováno. Vzhledem k délce řetězu (131,1 m) není dostatečně zajištěno napínání. Problematika napínání je v technické zprávě zcela ignorována. I přes excentrické uchycení řetezu k tažnému vozíku není tato skutečnost v návrhu nijak zohledněna. Autor v kap. 2.4 posunutím řetězového kola na hřídeli převodovky zázračně „dokázal“ snížit zatížení na tento výstupní hřídel. Celkově práci kvůli hrubým nedostatkům a pochybením nemohu hodnotit jako vyhovující.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání F
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod F
Vlastní přínos a originalita F
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry F
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii F
Práce s literaturou včetně citací E
Navrhovaná známka
F

eVSKP id 105708