KRÁLÍK, P. Technicko-ekonomické zhodnocení použití kyslíku nebo dusíku jako řezného média při laserovém řezání plechů. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mouralová, Kateřina

Práce je velmi dobře navržena pro využití jejich výsledků v praxi a také uroveň zpracování je dobrá. Student prokázal své praktické znalosti a využil zkušenosti získané ve spolupráci s firmou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Osička, Karel

Předložená práce se zabývá problematikou srovnání metod tavného a oxidačního laserového řezání a řeší následnou možnost úpravy povrchu čištěním oxidické vrstvy ulpívající na ploše řezu. V teoretické části práce je podrobně a přehledně rozebrána problematika nekonvenční metody řezání laserovým paprskem a základní princip u jednotlivých typů laserů. V praktické části je největší pozornost věnována ekonomickému porovnání obou metod tedy tavného a oxidačního řezání při aplikaci technologie následného čištění po oxidačním řezání na stroji Lissmac SBM-M 1500 B2. V hodnocení ekonomické návratnosti jsou sloučeny úspory za procesní plyny, elektrickou energii se ziskem z nově získané kapacity, což výslednou návratnost zkresluje. Především zisk z nárůstu kapacity vychází z celkové hodinové sazby ponížené pouze o náklady na plyny a el. energii, ale kalkulační vzorec by měl obsahovat i další položky, které již nejsou zohledněny. Celkově lze konstatovat autorova dobrá znalost problematiky laserového řezání jak z teoretického tak praktického pohledu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 49849