RÓŽA, Š. Návrh rozváděčového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kadlec, Radim

Bakalář popsal postup návrhu rozvaděčového systému. Vstupní schéma reálného objektu formálně upravil, přepočítal funkčnost a bezpečnost obvodů, navrhnul rozvaděče a vytvořil kompletní dokumentaci dle požadavků včetně 3D návrhu. Zadání práce bylo zcela splněno. Vytvořené schéma splňuje všechny požadavky na funkčnost a bezpečnost při normálním i poruchovém stavu. Student pracoval na práci se zájmem o věc. Aktivně přitom pracoval na návrhu řešení, které je na velmi dobré úrovni. Zpracování dokumentace je také velmi kvalitní. Samotná bakalářská práce je napsána stručně a výstižně. Práce je logicky členěna s ohledem na cíl práce a to přepracování chybného schématu neznámého autora. Z formálního hlediska je práce na dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Slavata, Petr

Předložená práce řeší návrh rozvodny nízkého napětí komerčního objektu. Součástí zadání bylo schéma zapojení, které autor nejdříve analyzoval a upravil tak, aby odstranil formální a logické nedostatky. Následně pak provedl výpočty potřebné pro dimenzování jistících přístrojů a vybral konkrétní výrobky ze sortimentu firmy Eaton. Zvolil vhodný rozváděčový systém, navrhnul konstrukční uspořádání rozvodny a provedl 3D vizualizaci. Nakonec připravil seznam materiálu a cenovou kalkulaci. Předložená práce je rozsáhlá, po grafické i obsahové stránce dobře zpracovaná. Některé rastrové obrázky v textu práce by mohly být kvalitnější. Technická dokumentace obsažená v přílohách má dobrou úroveň a mohla by být bez problémů použita jako podklad pro realizaci. Autor aktivně využil řadu softwarových produktů, jak obecných CAD systémů, tak specializovaných firemních programů pro dimenzování, zkratové výpočty a návrh rozváděčů. Autor prokázal schopnost používat tyto programy jako nástroje a soustředit se na řešení konkrétních technických problémů. Autor prokázal schopnost práce s výrobkovými katalogy. Velmi dobře se orientoval v sortimentu jistících přístrojů, rozváděčových systémů a záložních zdrojů. Pro všechny technické problémy nalezl vhodné řešení z dostupných komponent.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Otázky

eVSKP id 65962