VÁVROVÁ, A. Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Másilko, Jiří

Studentka Alžběta Vávrová vypracovala bakalářskou práci na téma „Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku“. Hlavním cílem bylo porovnat dostupné metody stanovení a v diskuzi prezentovat výhody a nevýhody jednotlivých metod. Práce je zpracovaná přehledně ve čtyřech kapitolách, na které navazuje závěr, poskytující přehled o dosažených výsledcích. Při zpracování literární rešerše i experimentálních prací v laboratoři si studentka počínala velice samostatně a jistě. Studentka v průběhu práce přiměřeně využívala konzultace se svým vedoucím. Dosažené výsledky jsou přehledně zpracovány a výstižně podkládají uvedené závěry. Po jazykové stránce má práce rovněž dostatečnou úroveň. Bakalářská práce svým rozsahem, kvalitou a úrovní zpracování prokazuje schopnost samostatně a tvůrčím způsobem řešit odbornou problematiku. Tuto práci celkově hodnotím známkou „A“, tedy výborně a doporučuji ji k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Závěry práce a jejich formulace A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dlabajová, Lucie

Bakalářská práce Alžběty Vávrové se zabývá optimalizací stanovení fázového složení portlandského slínku pomocí tří různých analytických metod. Jelikož je cement stále nejvyužívanějším stavebním materiálem, je stanovení jeho přesného složení stále velmi aktuálním tématem. Práce je logicky členěna a nevyskytuje se v ní větší množství gramatických a typografických chyb. Teoretická část přehledně sumarizuje informace o výrobě portlandského cementu a jeho fázovém složení. Uvedené informace jsou podloženy relevantní literaturou, i když množství článků zabývajících se problematikou stanovení fázového složení slínku by mohlo být větší. V praktické části studentka porovnávala stanovení fázového složení portlandského slínku pomocí XRF, optické mikroskopie a XRD. Pozornost je nejvíce zaměřena na metodu XRD, kdy je porovnáván vliv zvyšujícího se přídavku vnitřního standartu při stanovení amorfního podílu pomocí Rietveldovy metody. Všechny výsledky jsou prezentovány v přehledných tabulkách a grafech. V závěrečné diskuzi výsledků studentka prokázala dobrou znalost jednotlivých metod stanovení. Celkově práce splnila všechny požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace C
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 98584