VOTAVA, J. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Teoretická východiska jsou zpracována nevyváženě (viz práce s informačními zdroji, viz adekvátnost použitých metod). Analytická část je zpracována na velmi dobré úrovni. Rozsah finanční analýzy je příliš velký. Mimo finanční analýzu u všech předcházejících analýz chybí jejich závěrečné zhodnocení. SWOT analýza je správně sestavena z výsledků předcházejících analýz. Na podporu uskutečňování doporučené strategie WO autor v návrhové části zpracoval 2 návrh, včetně dopadu jejich realizace na hospodaření podniku a vypracoval dvě realizovatelná doporučení. V případě jejich přijetí se současná situace firmy zlepší. Cíl práce byl splněn. Práci d o p o r u č u j i k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl práce uvedený v zadání autor rozšiřuje, podstata zůstala zachována.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení je obvyklý stejně jako kombinace použitých metod.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Autor plně prokázal schopnost výsledky analýzy přehledně zpracovat ve SWOT analýze a na základě její struktury doporučil firmě realizovat strategii WO.
Praktická využitelnost výsledků B Provedené analýzy jsou prakticky použitelné. Na podporu doporučované strategie WO autor zpracoval 2 návrhy a 2 doporučení. Návrhy jsou vypracovány podrobně, včetně dopadů do hospodaření.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádání práce je logické. Formální náležitosti byly splněny, pouze na st.11 autor přehodil pořadí metod a postupů zpracování, smysl zůstal zachován. Použitá terminologie je správná, odborná jazyková úroveň je na výši očekáváné po dipl. práci
Práce s informačními zdroji, včetně citací D V teoretických východiscích chybí výčet většího množství použitelných metod i zdůvodnění výběru těch metod, které autor bude používat. V této části práce postrádám diskusi respektive srovnání názorů různých autorů a důvod k příklonu k některému z nich. Teoretická východiska jsou zpracována nevyváženě, největší prostor je věnován finanční analýze, SLEPTE analýza je zpracována poměrně stručně, stejně jako SWOT analýza, kde autor věnuje více pozornosti strategiím SWOT, než této analýze. Zdroje jsou citovány, citace jsou akceptovatelné a odpovídají zaměření práce.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Tumpach, Miloš

Závěrečná práce je zpracována po obsahové a formální stránce zcela nadstandardním způsobem. Řešení je výjimečné, inovační a reálné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Cíle které byli v práci stanoveny byly, dle mého soudu, v plném rozsahu naplněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A Použité metody vycházejí ze stávající úrovně poznání a odpovídají danému typu závěrečné práce. Kromě toho se dá říct i to, že byli aplikovány vhodně.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Práce na dostatečné úrovni prokazuje schopnost studenta interpretovat dosažné výsledky.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky práce jsou využitelné v praxi, i když jistá míra omezení vyplývá z rozsahu práce, který neumožňuje věnovat se všem aspektům tvořícím danou problematiku. I když byla práce zpracována v podmínkách konkrétního podniku, je zvolený postupy do jisté míry transferovatelný i do jiných podniků.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce se skládá z logicky navazujících celku, použitá terminologie, styl a jazyk práce jsou na požadované úrovni.
Práce s informačními zdroji B Práce s informačními zdroji je dobrá, i když bych měl výhradu k poněkud méně kritickému přebíraní faktů, které jsou v literatuře někdy hodně zjednodušeny (jako příklad uvádím zejména doporučované hodnoty některých ukazovatelů). Obecně jsem ale s prací s literaturou spokojen i když jména autorů nejsou vždy uváděna jednotným stylem.
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140711