ČUHEL, R. IoT systém pro optimalizaci spotřeby energie výrobního závodu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Slavíček, Karel

Student řeší praktickou úlohu optimalizace spotřeby energie, přesněji řečeno odběru energie v nasmlouvaných časových úsecích, ve výrobním závodě, který odebírá energii ze sítě VN 22kV. Diplomová práce navazuje na stejnojmennou semestrální práci, kterou rozšiřuje o praktickou realizaci. Student dobře zvládl analýzu struktury spotřeby výrobního závodu, bohužel už ne tak dobře zvládl analýzu možností omezení nebo odložení spotřeby v situacích, kdy hrozí překročení nasmlouvaného čtvrthodinového odběrového maxima. Zjištěná struktura spotřeby nedává prostor k radikálnímu snížení nasmlouvaného odběrového maxima. Tento fakt zjevně studenta poněkud demotivoval a zřejmě proto práce vyznívá dosti pesimisticky. Student se více soustředí na konstatování, že není možné situaci výrazně zlepšit místo toho, aby se snažil využít dlouhodobé měření spotřeby na hledání alespoň menších úspor, což je při dnešních cenách energie přínosné. Pře uvedené problémy student odvedl množství práce na návrhu a kostrukci sítě elektroměrů a na analýze struktury a možností optimalizace odběru elektrické energie. Systém dlouhodobého měření, na jehož vzniku má student nepochybně velké zásluhy, má potenciáll přinést zajímavé výsledky minimálně v oblasti analýzy spotřeby a hledání možností optimalizace. Slabou stránkou práce je prezentace vlastního přínosu k řešení a prezentace vlastní odvedené práce. Rovněž grafická podoba diplomové práce by zasluhovala větší pozornost. Z těchto důvodů hodnotím stupněm "D".

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Zeman, Václav

Cílem práce diplomanta Bc. Radima Čuhela bylo navrhnout a implementovat systém čidel pro měření spotřeby elektrické energie konkrétního výrobního závodu a na základě změřených údajů spotřebu optimalizovat. Cíle jsou to velmi náročné, vyžadují navrhnout a vytvořit poměrně rozsáhlou síťovou infrastrukturu pro měření spotřeby elektrické energie a při optimalizaci přímo zasahovat do výrobních procesů. Nutno si uvědomit, že se jedná o velký průmyslový podnik, kde jakýkoliv zásah do jeho chodu je problematický, diplomant určitě tedy neměl při řešení zadaných úkolů jednoduchou práci. Vlastní text práce je rozčleněn standardním, způsobem, po teoretické části diplomant popisuje návrh vlastního řešení sběrné senzorové sítě a prezentuje některé výsledky konkrétních provozních měření. Teoretické část práce není příliš sourodě sepsána, v práci jsou uvedeny často informace, které nejsou pro vlastní řešení nezbytné. Z formálního hlediska se v práci vyskytuje řada nepřesností a odchylek od typografických pravidel, např. nestandardní číslování vzorců. Hlavní přínos práce spatřuji ve vybudování senzorové sítě, diplomant využil komerčních čidel Novar 2400 R18E a vytvořil pro ně sběrnou síť pracující s protokolovou sadou TCP/IP, vlastní čidla komunikují přes MODBUS. Navržené řešení považuji za vhodné, a jak je v práci zdokumentováno je funkční a hodí se k danému účelu. Určité výhrady lze mít k popisu řešení, který je dosti strohý. Při plnění dalšího cíle práce tj. optimalizace spotřeby diplomant navrhuje upravit rozložení spotřeby podpůrných technologií výroby, patrně se mu nepodařilo ovlivnit vlastní výrobní proces, který má řádově větší podíl na spotřebě elektrické energie oproti technologiím podpůrným, i když možná řešení v práci uvádí. Přes uvedené výtky a vzhledem k náročnosti tématu považuji zadání za splněné a navrhuji hodnocení E.

Navrhovaná známka
E
Body
58

eVSKP id 141369