SUCHÁ, M. Změna právní formy podnikání z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Brychta, Karel

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout pro vybraný podnikatelský subjekt nejvhodnější způsob změny právní formy vykonu podnikatelské činnosti z fyzické osoby na společnost s ručením omezeným. Některé pasáže obsažené v návrhové části by si zasloužily hlubší rozpracování, nicméně práce jako taková v úhrnu splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečných prací a prokazuje schopnost studentky v požadované šíři řešit zadaný úkol. Hodnou zřetele je v tomto ohledu fakt, že zpracované téma patří mezi témata náročnější. Za zdařilou a cennou považuji kap. 2 (Analytická část), v rámci které studentka uvádí a částečně hodnotí dopady jednotlivých variant.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Dandová, Milada

Téma práce a zpracování práce může být velmi dobrou pomůckou při výběru vhodné metody převodu podnikání z fyzické na právnickou osobu pro další uživatele

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112155