ECLER, T. Náhodný generátor čísel na bázi šumu pro nízkovýkonnové zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mlýnek, Petr

Zadání považuji za splněné pouze částečně, není vůbec uvedeno a popsáno na jakém náhodném jevu je založena vlastní implementace. V kapitolách ověření náhodnosti a optimalizace chybí interpretaci výsledků a jejich diskuse, např. tab 3.3. a obr 3.4 jsou zmatené, v tabulce 3.2. není zřejmé, která implementace je studentova. Zvláštní je také to, že přiložený zdrojový kód a kód popsaný v práci jsou odlišné. Samotný zdrojový kód je na pár řádků, zde není studentův přínos, přínos měl být v návrhu generátoru, tedy na čem postavit náhodné generování. V teoretické části jsou dobře popsány možnosti generování náhodných čísel, ale jak vzniká zvolený jev tepelného šumu na MSP430 není vůbec popsáno a ani není zřejmé z přiložených zdrojových kódů. Student chodil na konzultace a snažil se na zadání pracovat, ale výsledky a samotnou práci zaslal až pár týdnu před odevzdáním. Na základě těchto výsledků bylo studentovi vytknuto výše uvedené, ale z časových důvodu již nebyly výtky zapracovány. Prosím studenta o podložení svého přínosu a uvedení, kde strávil potřebný čas na práci (zdrojový kód na pár řádků to není). Na základě výše uvedeného hodnotím D/60.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Fujdiak, Radek

Student měl vytvořit náhodný generátor na bázi šumu pro nízko výkonové zařízení (MSP430). Jako první musím podotknout, že cíle práce nepovažuji za splněné. Předložený kód nefunguje (je zacyklen v CPU sleep módu, sčítá se zde char + int proměnné,…). Řešení je z velké části zkopírováno z volně dostupných examplů: http://coecsl.ece.illinois.edu/ge423/datasheets/MSP430Ref_Guides/Cexamples/MSP430F23x,%20MSP430F24x%281%29,%20MSP430F2410%20Code%20Examples/C/msp430x24x_adc12_01.c a není citováno (navíc se nejedná o měření zbytkového šumu, ale o měření referenčních napětí). Praktická část není téměř vysvětlena, není zde uveden případný princip generování, jakým způsobem vzniká náhodný jev (zdali vzniká) atd. Student byl pozván na konzultaci, aby dovysvětlil výsledky a nebyl schopen popsat jednotlivé části kódu či samotný proces generování, vstup či výstup A/D převodníku či jeho nastavení – nevěděl co „jím“ vytvořený program dělá. Dále práce obsahuje mnoho terminologických chyb a statistické testy jsou nerelevantní a špatně interpretované. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni, citovaná literatura je aktuální.

Navrhovaná známka
F
Body
25

Otázky

eVSKP id 85264