PAVLÍKOVÁ, M. Návrh optimalizace kontrolních zkoušek procesu extruze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Maradová, Karla

Práce se věnovala návrhu optimalizace kontrolních zkoušek procesu extruze. Cíle práce studentka splnila. Práce je logicky uspořádána na úvod, 6 kapitol a závěr. Po formální stránce je hodnocená práce zpracovaná na požadované úrovni s minimem stylistických chyb. V práci se občas vyskytnou překlepy, nebo není odkazování na obrázek, například obr. 4 není moc ostrý aj. Studentka pro návrh optimalizace zvolila několik nástrojů kvality jako např. FMEA analýzu. Studentce firma nevolila některé data zveřejnit, proto po konzultaci do práce uvedla hlavně data, která si naměřila sama, jako časy jednotlivých zkoušek, aj. aby nedošlo k porušení důvěrnosti informací a prozrazení know-how firmy. Přesto tuto práci hodnotím velmi kladně, kdy studentka vhodně interpretovala dosažené výsledky. Studentka na práci pracovala samostatně a využívala možnost konzultaci. Práce je zdařilou publikací a může být využita v praxi i jako inspirace pro jiné firmy, protože tato práce ukázala, že pokud jsou nastaveny kontrolní zkoušky moc často a neefektivně dochází k tomu, že je zaměstnanci nedodržují.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šrámek, Jan

Diplomová práce Bc. Michaely Pavlíkové odpovídá zadání, je původní, v několika směrech originální a přínosná pro technickou praxi výrobní firmy. Práce je přehledně členěna do devíti kapitol na 90 stranách a splňuje všechny cíle jejího zadání. Práce je zpracována velmi pečlivě s detailním popisem výrobního procesu firmy a obsahuje pouze minimum formálních chyb, které nijak nesnižují odbornou hodnotu diplomové práce. Například popis obrázku číslo 30 považuji za nedostatečný, očekával bych detailnější popis principu kontrolní zkoušky výrobku na obrázku. Naopak oceňuji zařazení cyklu PDCA v procesu firmy a návrh omezení plýtvání ve výrobě. Také kladně hodnotím řešení optimalizace kontrolních zkoušek v devíti krocích. Diplomantka také ve své práci vyhodnotila přínosy optimalizace a finanční úspory. Chybí mě snad jen obsáhlejší doporučení pro budoucí praxi ve výrobní firmě. Práce jako celek představuje hodnotnou diplomovou práci, jejíž závěry jsou použitelné v praxi. Diplomovou práci Bc. Michaely Pavlíkové doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140001