SUCHÝ, J. Měření poddajností zavěšení kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Porteš, Petr

Tématem diplomové práce studenta Bc. Jana Suchého bylo měření poddajností zavěšení kol, konkrétně určení polohy kola s využitím 3D scanneru TRITOP. Diplomat ke své práci přistupoval zodpovědně, realizoval náročná měření. Cíle diplomové práce splnil. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zháňal, Lubor

Diplomová práce splňuje všechny body zadání. Obsah je řazen přehledně a formulován srozumitelně. Po technické stránce není prakticky co vytknout. Z formálního hlediska bych doporučil přesnější nákresy (např. kolmé kolmice) a čitelnější prezentaci některých dat (nevhodné 3D grafy v kapitole 5.2.2). Celkově je práce velmi zdařilá a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 71900