PEJCHA, D. Rovnačka profilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Omes, Jiří

Autor se v závěrečné práci zabývá návrhem rovnačky profilů. V zadání práce má definovanou širokou škálu rovnaných profilů, aby bylo zařízení vzhledem k velké pořizovací ceně co nejefektivnější. V úvodu práce provádí krátký rozbor rovnaček na profily s umístěním zařízení v technologickém procesu výroby profilů. Multikriteriální analýza pomáhá zvolení optimální koncepce stroje a vhodného uspořádání hlavních uzlů stroje. Následuje velmi obsáhlý výpočet rovnacích sil a potřebného kroutícího momentu. Autor práce se velmi dobře vypořádal s řešením pojezdu bočního rámu a jeho předepínáním. Práce je poměrně rozsáhlá, ale přehledně členěná. Rovnačka je řešena komplexně. Výkresová dokumentace je využitelná v praxi bez větších připomínek. Jak probíhá výměna kalibrů? Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Dokoupil, Vladimír

Hodnocená diplomová práce představuje komplexní řešení zadaného návrhu rovnačky ocelových konstrukčních profilů. Úvod práce obsahuje obecný popis rovnaček. Zde postrádán názorný obrázek. Podrobná rešerše známých řešení rovnaček profilů a používaných komponent dokládá výbornou orientaci diplomanta v řešené problematice. Cenná je podrobná multikriteriální analýza možných variant hlavních částí rovnačky, ze které vychází návrh jejího provedení. Konstrukci rovnačky předchází popis technologie rovnání profilů a uvedení základních výpočtových vztahů, použitých v návrhových a kontrolních výpočtech. Ty obsahují i kontrolu několika součástí pomocí metody MKP. Pozornost je věnována bezpečnosti zařízení, identifikaci a analýze nebezpečí, odhadu rizika a opatření pro jeho snížení. Práce je logicky uspořádána a má velmi dobrou grafickou úpravu. Přiložená výkresová dokumentace má výbornou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 139765