CAGAŠ, R. Analýza teplotních deformací plastového dílu pomocí optické digitalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Zatočilová, Aneta

Pozitivně hodnotím samostatnost studenta při měření a vyhodnocování dat, nicméně samostatnost mohla být vyšší i v případě tvorby textové části práce a prezentace. Cíle práce byly splněny, student pracoval aktivně, proto hodnotím za A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koutecký, Tomáš

V hodnocené práci je zpracováno zajímavé a aktuální téma. Výstupy práce jsou určeny pro výukové účely, což hodnotím také kladně. V úvodních kapitolách je přehledně zpracována historie fotogrammetrických metod a jednotlivé techniky získání prostorových dat měřených objektů. Kromě obecných informací k jednotlivým technikám kladně hodnotím uvedený přehled literatury, kde jsou uvedeny odborné články a případové studie z oblasti řešené problematiky. Velmi dobře je zpracována kapitola Materiál a metody. Kapitola Výsledky je také přehledně zpracována. Kapitola obsahuje velké množství naměřených výsledků, některé informace v komentářích jsou však uvedeny bez zdůvodnění (např. proč byl vybrán zrovna soubor plastovy_dil_1.1). Okomentovaný by mohl být také zvolený souřadný systém. S tím souvisí absence informace, že v obrázcích v přílohách 3 až 6 jsou zobrazeny deformace v jednotlivých směrech (x, y, z). Nezkušený čtenář nad tím bude určitě chvíli tápat. V kapitole Diskuze jsou pěkně shrnuty závěry z předchozí kapitoly. Trochu mi zde ale chybí analýza těchto výsledků, tzn., co z nich vyplývá, nejen jejich sumarizace. Nejsou například nijak zhodnoceny vlivy, které způsobují velké deformace při vychladnutí dílu nebo proč mají odchylky měření při 50°C větší rozpětí. Vytvořené materiály určené pro výuku jsou pěkně a přehledně zpracované. Celkově hodnotím práci velmi dobře, cíle práce byly splněny, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 65213