TVARŮŽEK, M. Hodnocení kvality snímků sítnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Radim

Student se během semestru pravidelně dostavoval na konzultace a v průběhu řešení pracoval soustavně na zadaném tématu. Během řešení však student pracoval poměrně nesamostatně a konzultoval i poměrně triviální problémy. Nicméně vytvořená bakalářská práce dosahuje požadované úrovně. Oceňuji především experimentální část práce a její zhodnocení. Student prokázal, že je schopen nastudované vědomosti prakticky realizovat a prokázal tak dostatečné schopnosti k udělení titulu bakalář. Práce byla dokončena v požadovaném termínu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) F 7/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Jiřík, Radovan

Předložená bakalářská práce se zabývá kriterii pro vyhodnocení ostrosti obrazů, se zaměřením na obrazy sítnice. Student v teoretické části uvádí poměrně srozumitelně přehled anatomie oka, techniky snímání obrazů sítnice fundus kamerou a přehled použitých metod zpracování obrazu. V praktické části je popsána implementace tří parametrů pro hodnocení zaostření obrazu. Popis metod je v některých případech zkratkovitý a neúplný. Např. pro parametr nazvaný "kvalita hran" je zásadní algoritmus prahování a jeho parametry, což v textu chybí. Z textu není patrné jak souvisí navržené parametry s mírou zaostření obrazu. Obzvlášť pro parametry "kvalita hran" a "těžiště histogramu" to není patrné ani z experimentů na testovacích obrazech. Testovací data jsou v textu popsána nelogicky zvlášť ve dvou kapitolách (5.1 a 6). Testovací snímky nazvané "snímky papíru" jsou v textu popsány, ale vyhodnocení parametrů ostrosti na nich není vůbec v práci uvedeno. Po formální stránce nemám k práci vážnější výhrady, jen některé obrázky jsou volené zbytečně velké (str. 15, 23). Přes uvedené výhrady hodnotím práci jako dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání C 15/20
Odborná úroveň práce D 30/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse E 10/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 39622