ZALABOVÁ, A. Zpravodajská analýza konkurenta [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Předložená práce je velmi pěkně zpracována. Autorka měla obtížnou roli, neboť zpracovávaná problematika není v podnikatelské praxi příliš známa a je řešena šablonovitě - prostým přejímáním některých západních postupů. Otázka k obhajobě: Jaké problémy očekáváte při realizaci Vašich závěrů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Rompotl, Jaroslav

jedná se o velice kvalitní práci na téma, které v současné době není příliš známé v podnikatelském prostředí. Autorka splnila cíle své diplomové práce

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 100501