KAPUSTA, J. Diagnostika stroje založena na modelech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Huzlík, Rostislav

Student se v rámci své práce zabýval využitím diagnostických modelů pro modelování elektromechanické soustavy připojené k hydraulickému okruhu. Student pracoval velice samostatně podle pokynů vedoucího práce se zájmem o téma, pravidelně se účastnil konzultací a splnil všechny body zadání. Výstupem práce je simulační model, který ověřuje možnosti využití a je následně úspěšně porovnán se reálným měřením. Grafická a stylistická úroveň práce je ucházející. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

Předložená diplomová práce s názvem „DIAGNOSTIKA STROJE ZALOŽENA NA MODELECH“ se zabývá problematikou dle názvu. V diplomové práci je uvedena rešerše diagnostiky pomocí modelování v MATLAB Simuling. Taro rešerše je zaměřena výhradně na modely v Matlabu. Součástí diplomové práce je vytvořený model v prostředí MATLAB Simulink. Na tomto modelu jsou porovnány výsledky měřené v předchozích letech na modelu čerpadla s pulsátorem s výsledky tohoto modelu v prostředí MATLAB Simulink. V diplomové práci značné množství gramatických nepřesností a i několik nevhodně použitých obrázku. např str.40 skluz nemá mít jednotku s-1 str.54 hustota vody není 977kg/m3 obr. 7-2 a na několika dalších je použit nevhodný typ grafu, není zachované měřítko na x-ové ose. Diplomová práce splnila zadání v plném rozsahu, doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132831