BIRHANZL, P. Klimatizace administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Janotková, Eva

Předložená diplomová práce pana Bc. Petra Birhanzla obsahuje 65 stran textu, 1 přílohu s popisem klimatizační jednotky, 3 stavební výkresy, 2 výkresy vzduchotechniky formátu A0 a CD-R s elektronickou verzí práce. Cílem diplomové práce byl návrh a dimenzování vhodného systému pro klimatizaci velkokapacitní kanceláře v jednom podlaží administrativní budovy. Diplomant navrhl systém klimatizace se stropními indukčními jednotkami, který je pro daný případ nejvhodnějším řešením. Předložená práce splňuje cíle zadání a má dobrou grafickou úroveň. Diplomant zpracovával práci samostatně, ale intenzívně až v závěru akademického roku, což ovlivnilo její kvalitu. V práci jsou gramatické chyby a celá řada především formálních, ale i věcných nedostatků. Např. dle odkazu na str. 10 by měly být v příloze 1 podrobnější rozměry konstrukcí, ale v příloze je popis klimatizační jednotky. Na str. 18 je uveden chybný odkaz na použitou literaturu. Při výpočtu tepelných zisků ze souseních místností (str. 27) je použita nesprávná teplota v jádře budovy. V kapitole 5 je nepostačující interpretace tepelných zisků z vnějšího prostředí, jejichž výpočet byl proveden v programu Excel. V textu práce chybí ukázkový číselný výpočet těchto zisků pro některou ze stěn místnosti, který umožní kontrolu správnosti výpočtů dle použitého programu a také zde chybí tabulka s vypočtenými hodnotami jednotlivých tepelných zisku klimatizovaného prostoru, a to pro dobu, kdy jsou zisky největší. Na str. 34 je odvolávka na kap. 4.8, která v práci neexistuje. Na str. 44 je požadovaný chladicí výkon sekundárního vzduchu chybně porovnán s celkovým chladicím výkonem navržené indukční jednotky a na tomto základě je také provedena chybná korekce průtoku chladicí vody. V kap. 8 jsou chyby v číslování tabulek, není zde uvedena hodnota tlakové ztráty přívodního potrubí použitá pro dimenzování ventilátoru a obr. 8.1 je zcela nečitelný. V práci rovněž nejsou vyčísleny celkové tlaky, na které jsou dimenzovány ventilátory. Seznam použitých symbolů není uspořádán abecedně. Ve výkresech vzduchotechniky chybí řezy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Košner, Jan

Předložená diplomová práce pana Bc. Petra Birhanzla obsahuje celkem 65 stran textu včetně tabulek, ilustračních grafů a obrázků , 9 stran příloh a 5 výkresů. Zadáním práce bylo provést návrh a dimenzování klimatizace pro kancelářské prostory včetně zpracování výkresové dokumentace v potřebném rozsahu. Vlastní práce je rozdělena do 11 kapitol. V úvodu je stručný přehled klimatizačních systémů, další kapitolou již začíná návrh klimatizace. Vlastní návrh začíná výběrem vhodného klimatizačního systému a pokračuje výpočtem hlavních návrhových hodnot pro klimatizační systém. Dále je proveden návrh indukčních jednotek, potrubní sítě, strojovny a centrální klimatizační jednotky. V poslední kapitole je uveden rozpis veškerého potřebného materiálu. Nakonec je ještě uveden seznam použitých symbolů a označení a seznam použité literatury a ostatních zdrojů. K vlastní práci mám následující připomínky a dotazy: - drobné gramatické a grafické nedostatky (překlepy, indexy, označení a tvary jednotek, nevhodné spojení slov, umístění předložek a spojek na konci řádku, chybějící čísla stránek v odkazech) - v úvodu celé práce bych očekával poněkud rozsáhlejší popis problematiky klimatizace a klimatizačních systémů - kladně hodnotím vhodné spojení teoretické části návrhu s vlastním výpočtem, i když v některých částech práce bych ocenil podrobnější popis řešené problematiky - v části návrhu strojovny vzduchotechniky postrádám alespoň základní souhrn požadavků na ostatní související profese (eklektro, regulace, vodoinstalace, odpady) - v závěru práce je sice uveden souhrn provedeného návrhu, ale chybí mi zde nějaké závěrečné zhodnocení z pohledu diplomanta Výše uvedené nedostatky výrazněji neovlivňují celkovou úroveň předložené diplomové práce. Diplomant prokázal, že dovede aplikovat poznatky získané v průběhu studia a je schopen samostatné inženýrské činnosti. Předložená diplomová práce svým rozsahem a úrovní zpracování splnila požadavky zadání a proto ji doporučuji k obhajobě před komisí pro závěrečné zkoušky v oboru Technika prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38278