SMRČKOVÁ, Z. Motilita leukemických buněk analyzovaná nekoherentním holografickým kvantitativním zobrazováním fáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zicha, Daniel

Diplomová práce Zuzany Smrčkové prezentuje práci zaměřenou na přesnou kvantitativní analýzu motility leukemických buněk v tkáňové kultuře. Tento směr vědecké práce je v současné době velmi aktuální neboť komplementace molekulárně genetických analýz přesnou kvantifikací buněčného chovaní se ukazuje jako velmi významná. Navíc díky nedávnému pokroku je přesnost kvantifikace dosahovaná v současné době daleko vyšší než ta, které bylo možné dosáhnout dříve. Zuzana Smrčková se do vědeckého projektu aktivně zapojila již v roce 2019. Během realizace projektu vznikla potřeba nového držáku pro uchycení kultivačních komůrek na stolku mikroskopu, který Zuzana Smrčková samostatně navrhnula v systému Solidworks. Držák, který je přínosem i pro budoucí fungování laboratoře, byl dle jejího návrhu realizován. Zuzana Srmčková samostatně pořídila časosběrné záznamy s leukemickými buňkami s použitím holografického mikroskopu pro kvantitativní měření fáze. Její práce prezentuje výsledky, zpracované s využitím softwaru, který byl již dříve v laboratoři vyvinut. Část časoběrných záznamů v rozšířené formě byla použita v publikaci pro časopis Blood (D1) a její příspěvek je v publikaci oceněn poděkováním. Zuzana Smrčková prokázala velmi dobré schopnosti při sepisování práce. Diplomová práce splňuje požadavky zadání, je dobře strukturovaná a má správný rozsah. Úvodní část obsahuje relevantní informace, které jsou srozumitelně popsány. Literatura je adekvátně citována.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škarková, Aneta

Cílem práce bylo provést rešerši metod analýzy motility buněk v in vitro kultuře, vytvořit návrh vložky pro CCHM mikroskopii za účelem zvýšení efektivity snímání buněk v čase, provést časosběrné experimenty s živými buňkami a získaná data následně vyhodnotit a interpretovat. Hodnocení literární části: Úvodní krátká kapitola 1 popisující invazivitu nádorových buněk je logicky dělena a vhodně doplněna obrázky, ale vzhledem ke značné zkratkovitosti je v ní obsažena řada špatně formulovaných tvrzení, a ne vždy je dobře citována (viz jednotlivé připomínky na konci hodnocení). Kapitola 3 zahrnující popis metod analýzy buněk v tkáňové kultuře srozumitelně a logicky představuje způsoby analýzy migrace buněk v in vitro podmínkách a hezky strukturovaně popisuje jednotlivé sledované parametry. Literární citace jsou ve většině vhodně voleny a jejich formát je odpovídající, nicméně v seznamu citací je několik chyb (ne zcela jednotný formát, chybějící autor či duplikát, viz připomínky). Hodnocení praktické části: Byla navržena a zkonstruována vložka pro mikroskopický stolek, která umožňuje současné sledování až ve čtyřech IBIDI destičkách, což je pro samotnou experimentální práci velkým přínosem a vložka se jistě stane užitečným doplňkem pro časosběrné experimenty vyžadující sledování více experimentálních podmínek najednou. Samotné výsledky jsou vhodně evaluovány a jejich grafické zpracování odpovídá charakteru analýzy buněčné motility (tj. grafické znázornění tras, krabicové grafy). Diskuse výsledků je spíše sumarizací získaných dat a chybí vlastní interpretace výsledků a jejich biologické podstaty. Například, ačkoliv jsou v úvodní kapitole zmíněny různé invazivní módy, získané výsledky nejsou v tomto kontextu diskutovány, není ani uvažován rozdíl kondiciovaných médií. Po formální stránce je práce zdařilá, neobsahuje žádné větší gramatické chyby. Obrázky a tabulky vhodně doplňují text a odkazy na ně jsou až na výjimku správné. Celkově závěrečná práce Bc. Smrčkové splňuje obecné požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 132866