DYMÁČEK, M. Příprava 2D materiálů v ultravakuovém elektronovém mikroskopu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolíbal, Miroslav

Téma bakalářské práce Michala Dymáčka bylo navrženo jako čistě experimentální. Jeho úkolem bylo studovat růstové módy vícevrstvého grafénu v ultravakuovém mikroskopu a zároveň provést pilotní experimenty s přípravou hBN. Všechny tyto cíle splnil a iniciativně si k nim přidal i sofwarové zpracovávání obrazu. Pracoval samostatně, s potěšením jsem sledoval, že se pro úkol nadchnul a načetl množství relevantní literatury. Prokázal velkou trpělivost, potřebnou pro časově náročné in-situ experimenty, a získal tak množství experimentálních dat. Ta se rozhodl zpracovat pomocí vlastních postupů v Pythonu. Toto sám inicioval a velmi aktivně se přes mé počáteční pochybnosti snažil software vylepšovat. Výsledkem jsem byl nadšen. Do psaní jsem nemusel nijak výrazně zasahovat, Michal začal psát brzy a výsledný text myslím vhodně odráží jeho styl práce. Bylo mi potěšením s ním spolupracovat a práci hodnotím jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartošík, Miroslav

Práce se zabývala růstem grafenu, vícevrstvého grafenu a hexagonálního nitridu bóru při současném pozorování elektronovým mikroskopem. Teoretická část je napsána jasně, srozumitelně a vhodně se doplňuje s experimentem. Pasáže týkající se úvodu do CVD růstu grafenu a elektronové mikroskopie mají vynikající pedagogickou kvalitu a lze je doporučovat studentům nižších ročníků ke stručnému seznámení se s touto problematikou. Experimentální část práce přehledně shrnuje dosažené výsledky a jejich množství je na bakalářskou práci opravdu značné: růst grafenu při různých teplotách, detailní studie vícevrstvého růstu za teploty 900 C a při snižování teploty, leptání grafenu kyslíkem a konečně příprava hBN s měřením XPS. Velmi vysoké úrovně dosahuje také obrazová analýza grafenových zrn, která byla automatizována prostřednictvím skriptovacího jazyka Python a využití moderních metod eliminace šumu, prahování a detekce hran. Právě tato automatizace umožnila stanovit rychlost růstu v závislosti na čase z velkého množství dat a nabízí i další možnosti týkající se budoucí optimalizace růstu. V této souvislosti se mi líbí v bakalářské práci použitý univerzálnější a obecný přístup k analýze získaných dat, který sice vyžaduje komplexnější přemyšlení a programování, ale zase na druhou stranu eliminuje rutinu a má tedy velkou naději být využíván i případnými následníky. Práci hodnotím jako vynikající.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 140784