JAKUBEC, T. Testování řezných parametrů pro obrábění slitiny UMCo50 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

Autor vypracoval diplomovou práci zabývající se obrobitelností kobaltové slitiny UmCo50. V práci navázal na předchozí měření, kde se bohužel ukázalo, že obě měření nejsou kompatibilní. V rámci možností proto zpracoval graf Taylorovy závislosti na základě dostupných hodnot změřil velikosti složek řezných sil, posoudil tvar třísek a vyhodnotil drsnost povrchu. Následně provedl vyhodnocení výsledků. Autor pracoval cílevědomně a využil získaných vědomostí. V dostatečné míře se věnoval i potřebným konzultacím. Podílel se na praktické části samotného experimentu. Práci proto hodnotím pozitivně a doporučuji k obhajobě. K práci mám pouze menší připomínky týkající se občasných překlepů (například "tvařený vytvrzená hliníková slitina", "srovní měřených veličin" atd.). Rovněž si nemyslím že by v nějaké rozumné budoucnosti bylo možné překročit fyzilální zákony ohledně materiálů budoucnosti s tvrdostí diamantu a houževnatostí oceli.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kolomý, Štěpán

Autor se v diplomové práci zabývá obráběním těžko obrobitelné kobaltové slitiny UMCo50. Tato práce svým obsahem navazuje na předchozí práci a doplňuje ji o další naměřené hodnoty. Diplomová práce je uspořádaná logicky, kde teoretická část práce popisuje potřebné informace, které jsou následně využity v praktické části. Autor v práci cituje ze 42 zdrojů, a to jak českých tak zahraničních. V práci se vyskytují gramatické a pravopisné chyby (viz například název kapitoly číslo 6. SROVNÍ MĚŘENÝCH VELIČIN...). Z dosažených výsledků je autor schopný vyvozovat adekvátní závěry, které jsou použitelné pro praxi. Tato práce může být použita, jako zdroj informací při dalším výzkumu zabývajícím se obráběním této kobaltové slitiny. Celkově práci hodnotím velmi dobře a plně ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139364